Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 24 dni temu

Elektroniczna Politechnika Warszawska

 

Automatyczna migracja
Migracja danych między systemami USOS i USOSweb jest uruchamiana automatycznie codziennie o godz. 6:00, 14:00 oraz 18:00. Migracja trwa zwykle 20 minut. W czasie migracji serwis USOSweb jest zamknięty. Dane w dziekanatach wprowadzane są do głównej bazy danych USOS, studenci oraz prowadzący zajęcia mają dostęp tylko do wydzielonej bazy danych. Migracja to proces uzgadniania danych między serwisem USOSweb oraz główną bazą danych USOS. Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, że dodane/zmienione informacje w USOS są widoczne w USOSweb dopiero po najbliższej migracji. Analogicznie dane z USOSweb (oceny, rejestracje na zajęcia itp.) dziekanat widzi dopiero po migracji.
 
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia/do szkoły doktorskiej, a w przypadku przyjęcia na studia/do szkoły doktorskiej w celu realizacji toku studiów/kształcenia w szkole doktorskiej - podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku zakwalifikowania na studia/do szkoły doktorskiej w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji toku studiów/kształcenia w szkole doktorskiej.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom (administratorom), jak także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia, realizację celów określonych w punkcie 3.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przypadku:
  • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia/do szkoły doktorskiej, przez okres 3 lat od zakończenia procesu związanego z rekrutacją;
  • przyjęcia na studia/do szkoły doktorskiej, przez okres zgodny z tokiem realizacji studiów/okresem kształcenia w szkole doktorskiej, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
  oraz przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.