Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 5 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 195 dni temu

USOSweb - Politechnika Warszawska

[2021-12-16] Aktualizacja aplikacji mObywatel

Od 13.12.2021 r. w sklepach App Store i Google Play dostępna jest nowa wersja aplikacji mObywatel. W związku ze zmianami, wszystkie mLegitymacje wydawane od poniedziałku 20.12.2021 będzie można aktywować korzystając wyłącznie z nowych wersji aplikacji. mLegitymacje aktywowane przed 20.12.2021 r. pozostają nadal ważne.
Przed aktywacją mLegitymacji prosimy o zaktualizowanie aplikacji mObywatel do najnowszej wersji.

[2021-10-01] Platformy dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 rozwijamy narzędzia elektroniczne do obsługi dydaktyki: Moodle ePW, MS Teams oraz USOSweb. Ich celem jest wsparcie zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich w procesie komunikacji, każde z nich ma jednak swoją indywidualną charakterystykę oraz przeznaczenie.

Moodle ePW

Platforma dedykowana obecnie komunikacji pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami, w szczególności w zakresie udostępniania materiałów dydaktycznych.
W roku akademickim 2021/2022 platforma Moodle ePW jest dostępna pod adresem https://moodle.usos.pw.edu.pl. W bieżącym roku zakładanie kursów na platformie jest możliwe na podstawie przynależności do grup zajęciowych lub uczestnictwa w przedmiocie poprzez USOSweb.
Kursy akademickie przeprowadzone na niej w roku akademickim 2020/2021 zostały przeniesione do archiwum i są dostępne dla nauczycieli akademickich pod adresem https://moodle2020.usos.pw.edu.pl. Mechanizm ten będzie stosowany również w kolejnych latach.

Microsoft Teams
Platforma dedykowana do bieżącej, synchronicznej komunikacji nauczycieli akademickich ze studentami. W bieżącym roku akademickim wprowadziliśmy nowe funkcjonalności:
 1. Możliwość tworzenia zespołów MS Teams na podstawie przynależności do grup zajęciowych lub uczestnictwa w przedmiocie. Zespoły mogą być tworzone przez prowadzących grupy zajęciowe lub koordynatorów przedmiotów, w tym przez nauczycieli akademickich. Dotychczas istniejąca funkcjonalność dotycząca zakładania zespołów w aplikacji USOS została wyłączona i przeniesiona do wersji webowej z zachowaniem już istniejących zespołów (dla wszystkich -> MS Teams).
 2. Możliwość tworzenia zespołów MS Teams dla komisji egzaminów dyplomowych.
Wymienione powyżej funkcjonalności, podobnie jak w przypadku platformy Moodle ePW są uruchamiane poprzez USOSweb.
W bieżącym roku akademickim uruchomiliśmy możliwość automatycznego przenoszenia ocen studentów zapisanych w Moodle ePW do protokołów przedmiotów w USOSweb. Warto również przypomnieć, że gromadzenie punktów z prac podlegających zaliczeniu możliwe jest zarówno w module Sprawdziany USOSweb, jak i module Oceny Moodle ePW. Zachęcamy do korzystania z modułu Oceny.

[2021-09-20] Przygotowanie środowiska Moodle do nowego roku akademickiego 2021/2022

Szanowni Państwo,
W dniu 20.09.2021 r. udostępniona została nowa platforma Moodle dedykowana przedmiotom realizowanym w roku akademickim 2021/2022.
Platforma https://moodle.usos.pw.edu.pl została zarchiwizowana, a jej miejsce zastąpiła nowa instancja. Od dnia 21.09.2021 r. będzie możliwe zakładanie kursów na nowej platformie poprzez USOSweb.
Dotychczas używana platforma dostępna jest pod adresem https://moodle2020.usos.pw.edu.pl w celach archiwalnych.

[2021-09-08] mLegitymacja studencka na PW

Od 9 września br. studenci Politechniki Warszawskiej mogą zamawiać mobilną wersję legitymacji studenckiej. Aby ją otrzymać, należy złożyć zamówienie, które jest przekazywane do centralnego systemu. Po zrealizowaniu, w USOSweb wyświetli się kod QR oraz kod aktywacyjny. Posiadając oba kody należy zalogować się do aplikacji mObywatel, zeskanować kod QR i wpisać kod aktywacyjny. Prawidłowo przeprowadzona procedura pozwala odebrać legitymację i dołączyć ją do dokumentów zawartych w aplikacji. Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

[2021-09-07] Komunikat dla Nauczycieli Akademickich - Moodle

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o uruchomieniu platformy „Piaskownica Moodle ePW”, która jest uzupełnieniem uczelnianej platformy edukacyjnej Moodle ePW. Nowa platforma umożliwi Państwu przetestowanie funkcjonalności Moodle lub przygotowania materiałów poza środowiskiem dostępnym dla studentów. Treści tworzone na platformie „Piaskownica Moodle ePW” będzie można przenosić na platformę produkcyjną Moodle ePW. Platforma „Piaskownica Moodle ePW” dostępna jest pod adresem: https://moodlepreprd.usos.pw.edu.pl/

Automatyczna migracja

Migracja danych między systemami USOS i USOSweb jest uruchamiana automatycznie codziennie o godz. 6:00, 14:00 oraz 18:00. Migracja trwa zwykle 20 minut. W czasie migracji serwis USOSWeb jest zamknięty. Dane w dziekanatach wprowadzane są do głównej bazy danych USOS, studenci oraz prowadzący zajęcia mają dostęp tylko do wydzielonej bazy danych. Migracja to proces uzgadniania danych między serwisem USOSWeb oraz główną bazą danych USOS. Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, że dodane/zmienione informacje w USOS są widoczne w USOSweb dopiero po najbliższej migracji. Analogicznie dane z USOSweb (oceny, rejestracje na zajęcia itp.) dziekanat widzi dopiero po migracji.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia/do szkoły doktorskiej, a w przypadku przyjęcia na studia/do szkoły doktorskiej w celu realizacji toku studiów/kształcenia w szkole doktorskiej - podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku zakwalifikowania na studia/do szkoły doktorskiej w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji toku studiów/kształcenia w szkole doktorskiej.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom (administratorom), jak także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia, realizację celów określonych w punkcie 3.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przypadku:
  • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia/do szkoły doktorskiej, przez okres 3 lat od zakończenia procesu związanego z rekrutacją;
  • przyjęcia na studia/do szkoły doktorskiej, przez okres zgodny z tokiem realizacji studiów/okresem kształcenia w szkole doktorskiej, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
  oraz przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.