Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika, organizacja i kierowanie budową - projekt 7190-BU000-MZP-0171
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach (prowadzonych w formie zdalnej) nie jest obowiązkowa lecz zalecana. Obecność na ćwiczeniach projektowych (prowadzonych w formie tradycyjnej) jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, a każda następna musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub innym istotnym powodem.

2. Weryfikację efektów nauczania przypisanego do wykładów stanowi końcowy sprawdzian w formie pisemnej. Efekty kształcenia z ćwiczeń projektowych weryfikowane są pracą projektową w formie pisemnego opracowania oraz sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej. Sprawdziany oraz praca projektowa są oceniane w skali 2-5.

3. Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego i ćwiczeń projektowych. Przystąpienie do sprawdzianu uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej oceny z projektu. Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen: wykładu i ćwiczeń projektowych.

4. Oceny ze sprawdzianów pisemnych przekazywane są do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z przedmiotu przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student może poprawiać ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

6. Student powtarza całość zajęć wykładowych oraz z ćwiczeń projektowych z powodu negatywnej oceny wyników.

7. Podczas sprawdzianu każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz pomoce i materiały dydaktyczne szczegółowo ustalone przez prowadzącego co najmniej na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu. Korzystanie z innych materiałów i przyborów, szczególnie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, jest zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 10:15 - 11:45, sala MS TEAMS
Piotr Gryszpanowicz 10/10 szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 8:15 - 9:45, sala MS TEAMS
Piotr Gryszpanowicz 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)