Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - projekt 7190-BU000-MZP-0191
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Zasady obecności studenta na zajęciach:

• Ćwiczenia projektowe prowadzone są w aplikacji MS Teams zdalnie.

• Obowiązkowe uczestnictwo na zajęciach projektowych (limit nieobecności 20%)

• Nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych należy usprawiedliwić oraz uzyskać od prowadzącego informację o sposobie uzupełnienia w trybie indywidualnym realizowanych na nich czynności programowych.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się prowadzona jest poprzez:

• Opracowania projektowe z uzasadnieniem zaproponowanych rozwiązań (ustnie): 1) Rozwiązanie problemu decyzyjnego, 2) Opracowanie harmonogramu z bilansowaniem zasobów.

• Weryfikację prowadzi się z wykorzystywaniem aplikacji MS Office 365: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS Project, MS Forms

3. Zasady zaliczania zajęć, przedmiotu i wystawiania oceny końcowej z przedmiotu (metody oceny w karcie przedmiotu).

• Zaliczenie projektu odbywa się na podstawie opracowań projektowych przedkładanych prowadzącemu oraz obrony tych opracowań w formie ustnej na oceny. Oceny z projektów przekazywane są kierownikowi przedmiotu do wykorzystania przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu.

• Ocenę końcową z przedmiotu ustala się na podstawie średniej z ocen z: sprawdzianów pisemnych z wykładów i dwóch opracowań projektowych.

4. Tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów oraz zasady poprawiania ocen:

• Oceny są ogłaszane bezpośrednio na zajęciach (po obronie projektu), a ich uzasadnienie podaje prowadzący.

• Każdą ocenę można poprawić w czasie konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym warunków poprawienia oceny.

5. Możliwości i zasady udziału studentów w dodatkowych terminach sprawdzianów:

• Nie przewiduje się sprawdzianów w czasie zajęć projektowych.

6. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce:

• Zajęcia projektowe wymagają powtórzenia w sytuacji nieuczestniczenia w zajęciach projektowych lub uzyskania niedostatecznej oceny z zajęć projektowych.

7. Określenie rodzaju materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

• Podczas weryfikacji efektów uczenia się student może korzystać z materiałów przekazanych studentom przez prowadzącego wykłady i ćwiczenia projektowe. Może też korzystać z aplikacji komputerowych wykorzystywanych do wykonywania ćwiczeń projektowych.

8. Informacja dotycząca niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się:

• Stwierdzenie niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się skutkuje przerwaniem procesu weryfikacji z wystawieniem oceny niedostatecznej.

9. Informacja dotycząca zgody lub braku zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć: dopuszcza się rejestrowania dźwięku i obrazu podczas zajęć.

10. Informacja dotycząca zasad i terminu wglądu przez studentów do ocenionych prac:

oceniający prace (opracowania projektowe) zapewnia wgląd do ocenionych prac na zajęciach oraz w czasie trwania semestru w terminach konsultacji.

11. Inne dodatkowe informacje niezbędne w realizacji zajęć, zgodne z Regulaminem studiów PW: Osiąganie efektów uczenia się zapisane w karcie przedmiotu identyfikowane jest poprzez krótkie formy pytań do proponowanych rozwiązań projektowych oraz sposób przedstawiania zagadnień problemowych przez studenta – w czasie obrony opracowań projektowych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne w MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 13:55 - 14:40, sala MS TEAMS
Roman Marcinkowski 10/10 szczegóły
2 każda niedziela, 14:45 - 15:30, sala MS TEAMS
Roman Marcinkowski 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)