Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium automatyki i pomiarów wielkości fizycznych 7190-TC000-IZP-0241
Laboratorium (LAB) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Nie dopuszcza się nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych. Każda nieobecność musi być odpracowana przez studenta w terminie konsultacji. Warunkiem przystąpienia do odpracowania nieobecności jest przedłożenie prowadzącemu przez studenta pisemnego usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności.

2. Efekty uczenia się przypisane do ćwiczeń laboratoryjnych będą weryfikowane poprzez: odpowiedź pisemną (wejściówka) z teoretycznego przygotowania do realizowanego ćwiczenia oraz pisemne (w formie opracowania komputerowego) sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie wszystkich pozytywnych ocen z pisemnego teoretycznego przygotowania do realizowanego ćwiczenia oraz pisemnych (w formie opracowań komputerowych) sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze. Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

4. Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 7 dni po zaliczeniu. Student może poprawiać tylko cząstkowe oceny niedostateczne, które uzyskał podczas ćwiczeń laboratoryjnych, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

5. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce tylko niezaliczony typ zajęć realizowany w ramach przedmiotu.

6. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze pisemnego teoretycznego przygotowania do realizowanego ćwiczenia każdy student powinien mieć papier kancelaryjny w kratkę, długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi, kalkulator prosty lub inżynierski przeznaczony do wykonywania obliczeń oraz przybory geometryczne (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel). Inne materiały, a w szczególności telefony komórkowe, są zabronione.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu ruchomego przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. Rejestrowania obrazów nieruchomych związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych jest dozwolone za zgodą prowadzącego.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na Uczelni

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 19:30 - 21:00, sala GD-1
Marian Trafczyński 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)