Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków 7190-ISUSA-IZP-0520
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

1. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w sposób stacjonarny, wykłady prowadzone są w sposób zdalny. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale zalecana. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Dopuszcza się jedną nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych, która musi być usprawiedliwiona. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie dwóch najbliższych zjazdów od nieobecności.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas egzaminu pisemnego, natomiast efekty uczenia się określone dla ćwiczeń laboratoryjnych będą weryfikowane poprzez sprawdziany pisemne z teoretycznego przygotowania do realizowanego ćwiczenia oraz pisemne sprawozdania z wykonanego ćwiczenia. W okresie ograniczeń związanych z pandemią egzamin z zakresu wykładów przeprowadzony będzie w sposób zdalny.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz egzaminu. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest posiadanie wszystkich pozytywnych ocen z teoretycznego przygotowania do realizowanego ćwiczenia oraz pisemnych sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń. Nieobecność, nawet usprawiedliwiona, nie zwalnia studenta z zaliczenia sprawdzianu z teoretycznego przygotowania do ćwiczenia. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze. Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną: Ocena łączna = (ocena z ćwiczeń x 0,4) + (ocena z egzaminu x 0,6). W okresie ograniczeń związanych z pandemią warunkiem uzyskania wpisu jest złożenie oświadczenia (wg wzoru) o samodzielności wykonania zadań egzaminacyjnych.

4. Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych wszystkich ćwiczeń. Oceny z zaliczenia poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych przekazywane są do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny, najczęściej na koniec zajęć z danego ćwiczenia. Ocena z egzaminu i ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami. Student może poprawiać tylko cząstkowe oceny niedostateczne, które uzyskał podczas ćwiczeń laboratoryjnych, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

5. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w dwóch wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Termin zerowy egzaminu jest również wliczany do liczby egzaminów.

6. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce tylko niezaliczony typ zajęć realizowany w ramach przedmiotu.

7. Na egzaminie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. Rejestrowanie obrazów związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych jest dozwolone wyłącznie za zgodą prowadzącego.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:45 - 15:15, sala MS TEAMS
Hanna Bauman-Kaszubska 7/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.