Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia betonu II - projekt 7190-BU000-MSP-0073
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Na zajęciach projektowych dopuszczalne są nieobecności niezależnie od ich charakteru (usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione). Usprawiedliwianie nieobecności nie jest wymagane.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest przeprowadzana w czasie ustnej obrony pisemnego sprawozdania z zajęć laboratoryjnych.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest odpowiednia frekwencja (patrz punkt 1 Regulaminu przedmiotu) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony sprawozdania.

4. Oceny uzyskiwane przez studentów są im podawane indywidualnie i niezwłocznie na ich wniosek ustnie lub pisemnie. Poprawa oceny możliwa jest w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Poprawa może mieć charakter pisemnego sprawdzianu.

5. Student, który nie uzyska zaliczenia zajęć, powtarza je w całości.

6. Podczas ustnej obrony student ma prawo korzystać tylko z materiałów udostępnionych przez prowadzącego zajęcia. Podczas poprawkowego sprawdzianu pisemnego zabrania się korzystania z materiałów pomocniczych takich jak np. notatki z zajęć, podręczniki, skrypty, itp. Zabronione jest również korzystanie z wszelkich urządzeń elektronicznych umożliwiających komunikację, w szczególności połączenie z sieciami komórkowymi i Internetem oraz posiadających możliwość przechowywania plików tekstowych lub graficznych (w tym w szczególności: telefonów, smartfonów, tabletów, smartwatchów, itp.). Dozwolone jest korzystanie z kalkulatorów pod warunkiem, że nie zaliczają się do kategorii urządzeń zabronionych wspomnianych powyżej.

7. Stwierdzenie niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się skutkuje niezaliczeniem przedmiotu w całości. Taki sam skutek ma korzystanie materiałów, które są wymienione w punkcie 6 jako niedopuszczalne, podczas pisemnego sprawdzianu poprawkowego.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć może się odbywać wyłącznie po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia i tylko w zakresie, w jakim ta zgoda zostanie udzielona.

9. Studenci mają prawo wglądu do swoich ocenionych prac do końca roku akademickiego w terminach uzgodnionych z prowadzącym zajęcia, w szczególności w terminach wyznaczonych konsultacji.

10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu zastrzeżone jest wyłącznie dla prowadzącego przedmiot, przy czym nie narusza to praw studentów wynikających z § 11 ust. 4 i 5 Regulaminu studiów w PW. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga obowiązujący Regulamin Studiów w PW lub inne nadrzędne akty prawne.

Zakres tematów:

P1 - Omówienie programu ćwiczeń projektowych. Rygory; P2 - P6 - Zadanie I. Projekt i wykonanie betonu o zadanych właściwościach; P7 - Prezentacja i ocena zadania projektowego I; P8 - Podsumowanie analizy norm: PN-EN 206-1, PN-EN 13670; P9 -P13 - Zadanie II. Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji na podstawie wyników badania odwiertów rdzeniowych wg PN-EN 13791; P14 - Prezentacja i ocena zadania projektowego II; P15 - Podsumowanie analizy normy PN-EN 13791.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala CL-30
Roman Jaskulski 6/6 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 8:15 - 9:45, sala CL-30
Roman Jaskulski 7/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Centralne Laboratorium PW Filii w Płocku
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.