Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wytrzymałość materiałów II 7190-BU000-MSP-0100
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach jest zalecana.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas egzaminu pisemnego.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, która jest jednocześnie oceną końcową z przedmiotu. W trakcie trwania semestru na wykładzie będą przeprowadzone dwa sprawdziany pisemne. W przypadku pozytywnych ocen ze sprawdzianów ocena średnia może być uznana za ocenę z egzaminu. W przypadku nie zaliczenia przynajmniej jednego ze sprawdzianów student ma obowiązek przystąpić do egzaminu.

Weryfikacja efektów może być przeprowadzona w sposób tradycyjny lub w sposób zdalny przy użyciu narzędzi informatycznych

4. Oceny ze sprawdzianów oraz z egzaminu przekazywane są do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć).

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne ze sprawdzianów w terminach ustalonych z prowadzącym zajęcia zgodnie z regulaminem studiów. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych lub poza okresem sesji egzaminacyjnych. Termin zerowy jest również wliczony do liczby egzaminów.

6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

7. Na egzaminie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi, papier podaniowy w kratkę formatu A3 złożony na pół do formatu A4 oraz kalkulator. Inne materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne są zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala MS TEAMS
Jerzy Raniszewski 13/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.