Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna w inżynierii mechanicznej 7190-MB000-IZP-0091
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu:

1. Obecność studentów na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa i kontrolowana. W przypadku nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego wykonania ćwiczeń w pakiecie MS Office. Można też skorzystać w tym celu z konsultacji.

2. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia weryfikowane jest podczas dwóch sprawdzianów, podczas których studenci wykonują indywidualnie powierzone ćwiczenia na stanowisku komputerowym w pracowni komputerowej. Wyniki pracy studentów są zapisywane na platformie Portaliusz.

3. Warunkiem koniecznym do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów.

4. Oceny ze sprawdzianów oraz sprawozdań przekazywane są do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac w formie ustalonej ze studentami.

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne ze sprawdzianów w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia lub na konsultacjach.

6. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ww. ocen i przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

7. Z powodu niezadowalających wyników w nauce student powtarza całość przedmiotu.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć nie jest dozwolone.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac do końca danego roku akademickiego w dowolnym terminie konsultacji.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, Portaliusz)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 11:30 - 13:00, sala GM-6
Mariusz Sarniak 11/11 szczegóły
2 każda sobota, 13:15 - 14:45, sala GM-6
Mariusz Sarniak 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GM Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.