Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metrologia 7190-MB000-IZP-0262
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność studentów na zajęciach wykładowych nie jest obowiązkowa, ale jest zalecana.

2. Osiągnięcie efektów kształcenia weryfikowane jest podczas kolokwium pisemnego przeprowadzonego w terminie uzgodnionym ze studentami, ale nie później niż na ostatnich zajęciach.

3. Kolokwium obejmuje zakres zagadnień omawianych podczas wykładów, w tym również wiedzy nabytej samodzielnie przez studenta ze wskazanej przez prowadzącego literatury lub innych źródeł.

4. Szczegółowe zasady organizacji kolokwium, zasady korzystania z materiałów oraz zasady oceny podawane są na początku zajęć dydaktycznych.

5. Przed rozpoczęciem kolokwium student powinien przygotować potrzebne materiały (długopis lub pióro oraz kilka czystych kartek papieru formatu A4). W czasie trwania kolokwium, student powinien pracować samodzielnie. Korzystanie z innych materiałów lub przedmiotów pomocniczych, szczególnie telefonów komórkowych lub urządzeń elektronicznych jest niedozwolone.

6. Jeżeli podczas kolokwium zostanie stwierdzona niesamodzielna praca studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż przewidziane w regulaminie przedmiotu lub dozwolone przez prowadzącego, student uzyskuje ocenę niedostateczną.

7. Warunkiem koniecznym do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ww. kolokwium.

8. Oceny z kolokwium przekazywane są do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny w formie ustalonej ze studentami.

9. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia.

10. Ocena końcowa z przedmiotu przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

11. Z powodu niezadowalających wyników w nauce student powtarza całość zajęć wykładowych.

12. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć nie jest dozwolone.

13. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w dowolnym terminie planowych konsultacji.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 17:40 - 19:10, sala MS TEAMS
Jerzy Pietrzyk 22/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.