Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria materiałowa 7190-MB000-MZP-0100
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. W warunkach pandemii COVID-19, wykłady w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz weryfikacja efektów kształcenia, będą odbywać się w systemie zdalnym za pomocą MS TEAMS.

2. Uczestnictwo w wykładach jest zalecane.

3. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane w trybie zdalnym podczas jednego sprawdzianu pisemnego, który odbędzie się podczas wykładu w terminie ustalonym przez prowadzącego, zgodnym z harmonogramem roku akademickiego.

4. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów: sprawdzianu z wykładów oraz sprawdzianu z projektowania. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z otrzymanych ocen.

5. W celu zapewnienia rzetelności procesu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w trybie zdalnym, do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się, student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu, zwane dalej „oświadczeniem”, o treści określonej w załączniku 1 do regulaminu przedmiotu.

6. Ocena ze sprawdzianu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z przedmiotu przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

7. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

8. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

9. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca bieżącego semestru danego roku akademickiego w terminach konsultacji realizowanych w trybie zdalnym.

Załącznik 1

wg zarządzenia nr 100/2020 Rektora PW

Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy podczas

weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu INŻYNIERIA MATERIAŁOWA została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko

Nr albumu

Data

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 9:45 - 11:15, sala MS TEAMS
Ewa Kasprzycka 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)