Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiały budowlane 7190-BU000-IZP-0200
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność studenta na zajęciach z wyjątkiem wykładów jest obowiązkowa i może być sprawdzana. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach określa regulamin przedmiotu. W sprawach spornych decyzję w sprawie usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach podejmuje dziekan. (§ 11. ust. 2 Regulaminu studiów PW).

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia odbywa się przez sprawdziany ustne i pisemne.(§ 11. ust. 2 Regulaminu studiów PW).

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ocena sprawdzianu. Maksymalna ilość punktów-50. Ocena zależy od ilości punktów otrzymanych przez studenta:0-10 punktów ocena-2.0;11-20-ocena 3.0;21-30 ocena 3.5;31-40 ocena 4.0;41-45-ocena 4.5;46-50 ocena 5.0. (metody oceny w karcie przedmiotu) (§ 11. ust. 2 Regulaminu studiów PW).

4. Ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów odbywa się po sprawdzianie. Poprawiania ocen odbywa się ze zgodę studenta przez pisemny sprawdzian. (§ 11. ust. 2 Regulaminu studiów PW).

5. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się przez studenta, odbywa się przed zakończeniem zajęć w semestrze. W uzasadnionych przypadkach dziekan może ustalić inny termin weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się. (§ 11. ust. 2 Regulaminu studiów PW oraz § 17. ust. 6 Regulaminu studiów PW).

6. Niezaliczenie przedmiotu na danym etapie studiów skutkuje koniecznością powtarzania zajęć z tego przedmiotu, to jest ponownej realizacji tego przedmiotu, realizacji przedmiotu równoważnego lub przedmiotu z tej samej grupy przedmiotów w zależności od programu studiów. Powtarzanie zajęć z przedmiotu powoduje konieczność wniesienia opłaty na zasadach i w wysokości określonej przez wewnętrzne akty prawne Uczelni. 2. W przypadku, gdy w ramach powtarzanego przedmiotu są realizowane zajęcia różnego typu, student może zostać zwolniony z obowiązku powtórzenia niektórych zajęć, dla których osiągnięte efekty uczenia się zostały zweryfikowane pozytywnie. Warunki takiego zwolnienia określa regulamin przedmiotu. (§ 11. ust. 2 Regulaminu studiów PW oraz §21. ust. 2 Regulaminu studiów PW).

7. Kierownik prowadzonego przedmiotu określa rodzaj materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się (§ 11. ust. 2 Regulaminu studiów PW).

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. (§ 19. ust. 4 Regulaminu studiów w PW).

9. Na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia. W przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane materiały nie mogą być udostępniane publicznie. (§ 11. ust. 8 Regulaminu studiów PW).

10. Prowadzący zajęcia udostępnia studentom wyniki weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się niezwłocznie po dokonaniu ich oceny, ale nie później niż 2 dni przed terminem kolejnego egzaminu lub sprawdzianu. 2. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego. 3. Kierownik przedmiotu jest zobowiązany do wpisania ocen końcowych z przedmiotu do dokumentacji przebiegu studiów w systemie informatycznym Uczelni w terminie określonym przez dziekana. Niewpisanie studentowi oceny końcowej z przedmiotu jest równoznaczne z wpisaniem oceny 2,0 albo niezaliczony. 4. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. (§ 19. ust. 2 Regulaminu studiów PW).

11. Inne dodatkowe informacje niezbędne w realizacji zajęć, zgodne z Regulaminem studiów PW.

Metody dydaktyczne:

MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 11:00 - 11:45, sala MS TEAMS
Wiktor Szewczenko 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.