Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wytrzymałość materiałów 1 7190-BU000-IZP-0250
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach jest zalecana. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione na ćwiczeniach audytoryjnych.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się w odniesieniu do poszczególnych części:

- wykład – weryfikacja efektów na egzaminie,

- ćwiczenia audytoryjne - weryfikacja efektów na trzech sprawdzianach pisemnych przeprowadzonych na ćwiczeniach audytoryjnych w trakcie trwania semestru oraz na egzaminie.

Weryfikacja efektów może być przeprowadzona w sposób tradycyjny lub w sposób zdalny przy użyciu narzędzi informatycznych

3. Ocena z ćwiczeń jest oceną średnią z trzech sprawdzianów przeprowadzonych na ćwiczeniach. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i z egzaminu. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z otrzymanych ocen z ćwiczeń i z egzaminu.

4. Oceny ze sprawdzianów i z egzaminu przekazywane są do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen będzie ustalona ze studentami w trakcie zajęć). Ocena łączna z przedmiotu będzie przekazywana do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne ze sprawdzianów w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych lub poza okresem sesji egzaminacyjnych. Termin zerowy jest również wliczony do liczby egzaminów.

6. Student powtarza daną cząstkę (ćwiczenia audytoryjne, lub wykład), z powodu niezadowalających wyników, w całości.

7. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz czysty arkusz papieru formatu A3 (złożony na pół do formatu A4). Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 7:30 - 9:00, sala MS TEAMS
każda niedziela, 9:10 - 9:55, sala MS TEAMS
Jerzy Raniszewski 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.