Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo przemysłowe 7190-BUBOG-IZP-0540
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność studentów na wykładach nie jest obowiązkowa lecz jest zalecana.

2. Obecność studentów na zajęciach projektowych jest obowiązkowa i będzie każdorazowo sprawdzana. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba lub inna ważna przyczyna) dopuszcza się możliwość trzykrotnej nieobecności na zajęciach projektowych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego przyczynę nieobecności.

3. Weryfikacja efektów uczenia się przypisane do wykładu, dokonywana jest w na podstawie sprawdzianu końcowego. Sprawdzian odbywa się w formie pracy pisemnej wykonywanej na ostatnim wykładzie. Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny, nie niższej niż 3, uzyskanej ze sprawdzianu końcowego.

4. W przypadku uzyskania oceny negatywnej, student może przystąpić do sprawdzianu poprawkowego w uzgodnionym terminie

5. Prowadzący zajęcia udostępnia studentom wyniki sprawdzianu niezwłocznie po dokonaniu oceny w formie uzgodnionej ze studentami. Ocena przekazywana jest w okresie nie dłuższym niż jednego tygodnia od daty napisania sprawdzianu i nie później niż 2 dni przed terminem sprawdzianu poprawkowego.

6. W przypadku niezaliczenia wykładów student jest obowiązany powtarzać całość zajęć wykładowych.

7. Na sprawdzianie z wykładów student powinien posiadać długopis, pióro lub flamaster z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem, czyste arkusze papieru formatu A4 i kalkulator. Inne materiały i urządzenia elektroniczne są zabronione.

8. Weryfikacja osiągnięć efektów uczenia się z zajęć projektowych dokonywana jest w formie pracy pisemnej obejmującej obliczenia i rysunki zadanych ćwiczeń projektowych wg indywidualnych założeń oraz ich ustna obrona. Uzyskana ocena pozytywna, nie niższa niż 3, jest oceną zaliczeniową projektu.

9. Zaliczenie zajęć projektowych odbywa się nie później niż na ostatnich zajęciach projektowych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie zaliczenia projektów w innych uzgodnionych terminach.

10. W przypadku niezaliczenia projektu student zobowiązany jest do powtarzania zajęć projektowych w całości.

11. Ocena zaliczeniowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen zaliczenia wykładu i projektu, przy czym każda z tych ocen musi być pozytywna..

12. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

13. Prowadzący zajęcia nie wyraża zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

14. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w uzgodnionym wcześniej terminie.

15. Osoba przystępująca do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się jest zobowiązana na wezwanie okazać dokument tożsamości lub legitymację studencką.

16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Przedmiotu, zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia stacjonarne metodą tradycyjną w salach dydaktycznych , wyposażonych w narzędzia informatyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 11:15 - 12:00, sala MS TEAMS
Krzysztof Pietrzak 9/9 szczegóły
2 każda sobota, 13:05 - 13:50, sala MS TEAMS
Krzysztof Pietrzak 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)