Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 7190-BU000-MZP-0190
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Zasady obecności studenta na zajęciach:

• Wykłady i sprawdziany z wykładów prowadzone są w aplikacji MS Teams zdalnie.

• Obowiązkowe uczestnictwo na pierwszych zajęciach wykładowych oraz na zajęciach na których prowadzone są sprawdziany pisemne (kolokwia) z wykładów.

• Nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych należy usprawiedliwić oraz uzyskać od prowadzącego informację o sposobie uzupełnienia w trybie indywidualnym realizowanych na nich czynności programowych.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się prowadzona jest poprzez:

• Dwa sprawdziany pisemne z wykładów w formie testów sprawdzających w aplikacji Forms.

3. Zasady zaliczania zajęć, przedmiotu i wystawiania oceny końcowej z przedmiotu (metody oceny w karcie przedmiotu).

• Sprawdziany pisemne oceniane są na ocenę. Terminy sprawdzianów ustalane są na dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem z podaniem ich zakresu problemowego i formy.

• Ocenę końcową (ogólną) z przedmiotu ustala się na podstawie średniej z ocen z: sprawdzianów pisemnych i opracowań projektowych.

4. Tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów oraz zasady poprawiania ocen:

• Oceny są ogłaszane na zajęciach, a ich uzasadnienie podaje prowadzący.

• Każdą ocenę można poprawić w czasie konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

5. Możliwości i zasady udziału studentów w dodatkowych terminach sprawdzianów:

• Dodatkowe terminy sprawdzianów (przynajmniej jeden termin) ustala wykładowca w porozumieniu z grupą studentów, którzy mają ze sprawdzianów oceny niedostateczne.

6. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce:

• Zajęcia wykładowe podlegają powtórzeniu – w sytuacji uzyskania oceny niedostatecznej z wykładów.

7. Określenie rodzaju materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

• Podczas weryfikacji efektów uczenia się student może korzystać z materiałów przekazanych studentom przez prowadzącego wykłady. Może też korzystać z aplikacji komputerowych wykorzystywanych do wykonywania ćwiczeń projektowych.

8. Informacja dotycząca niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się:

• Stwierdzenie niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się skutkuje przerwaniem procesu weryfikacji z wystawieniem oceny niedostatecznej.

9. Informacja dotycząca zgody lub braku zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć: dopuszcza się rejestrowania dźwięku i obrazu podczas zajęć.

10. Informacja dotycząca zasad i terminu wglądu przez studentów do ocenionych prac:

oceniający prace zapewnia wgląd do ocenionych prac na zajęciach po ogłoszeniu wyników sprawdzianów oraz w czasie trwania semestru w terminach konsultacji.

11. Inne dodatkowe informacje niezbędne w realizacji zajęć, zgodne z Regulaminem studiów PW: Osiąganie efektów uczenia się zapisane w karcie przedmiotu identyfikowane jest poprzez krótkie formy zadań, pytań i testów.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 11:45 - 13:15, sala MS TEAMS
Roman Marcinkowski 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)