Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 7190-BUKBU-MZP-0250
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Regulamin przedmiotu

1. Zasady obecności studenta na zajęciach:

• Zajęcia prowadzone są zdalnie na platformie MS Teams

• Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (limit nieobecności 20%)

• Nieobecności studenta na zajęciach należy usprawiedliwić oraz uzyskać od prowadzącego informację o sposobie uzupełnienia w trybie indywidualnym realizowanych na nich czynności programowych.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się prowadzona jest poprzez:

• obecność i aktywność na zajęciach,

• wykonanie pracy seminaryjnej,

• prezentację pracy seminaryjnej i planu realizacji pracy dyplomowej

3. Zasady zaliczania zajęć, przedmiotu i wystawiania oceny końcowej z przedmiotu (metody oceny w karcie przedmiotu).

• Zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie średniej z ocen: 1) pracy seminaryjnej, 2) prezentacji pracy seminaryjnej, 3) aktywności na zajęciach.

4. Tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów oraz zasady poprawiania ocen:

• Oceny są ogłaszane na zajęciach, a ich uzasadnienie podaje prowadzący.

• Każdą ocenę można poprawić na zajęciach seminaryjnych po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

5. Możliwości i zasady udziału studentów w dodatkowych terminach sprawdzianów:

• Nie przewiduje się dodatkowych (poza zajęciami programowymi) terminów na zaliczanie prezentacji prac seminaryjnych.

• Pisemne prace seminaryjne powinny być przesłane prowadzącemu w terminie ich prezentacji – dopuszcza się przy tym 1-2 tygodniową zwłokę.

6. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce:

• Zajęcia podlegają powtórzeniu – w sytuacji uzyskania oceny niedostatecznej z seminarium dyplomowego.

7. Określenie rodzaju materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

• Podczas weryfikacji efektów uczenia się student może korzystać z różnych materiałów i urządzeń technicznych.

8. Informacja dotycząca niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się:

• Stwierdzenie niesamodzielności przygotowania pracy seminaryjnej skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej z przedmiotu.

9. Informacja dotycząca zgody lub braku zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć: dopuszcza się rejestrowania dźwięku i obrazu podczas zajęć.

10. Informacja dotycząca zasad i terminu wglądu przez studentów do ocenionych prac:

oceniający prace zapewnia wgląd do ocenionych prac podczas zajęć.

11. Inne dodatkowe informacje niezbędne w realizacji zajęć, zgodne z Regulaminem studiów PW: Osiąganie efektów uczenia się zapisane w karcie przedmiotu identyfikowane jest poprzez aktywność studenta na zajęciach oraz formę, zakres i inwencję w przygotowaniu pracy seminaryjnej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 8:15 - 9:45, sala MS TEAMS
Marek Kapela, Roman Marcinkowski 10/10 szczegóły
2 każda niedziela, 8:15 - 9:45, sala MS TEAMS
Roman Marcinkowski, Marek Kapela 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-18)