Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością 7190-TC000-IZP-0102
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach jest zalecana.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas kolokwium testowego, który odbędzie się na ostatnich zajęciach w formie elektronicznej. Dodatkowo studenci otrzymają do napisania pracę zaliczeniową na zadany przez prowadzącego temat. Praca będzie opracowywana przez studentów w 2-3 osobowych grupach.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 11 punktów z kolokwium testowego oraz 10 punktów z pracy pisemnej. Z kolokwium przewiduje się 20 pkt, przy czym do zaliczenia wymaga się uzyskanie minimum 11 pkt. Za opracowanie można uzyskać do 20 pkt., przy czym do zaliczenia wymaga się uzyskania minimum 10 pkt. Łącznie można uzyskać 40 pkt. Przewiduje się jedno kolokwium poprawkowe, z którego można uzyskać 20 pkt (do zaliczenia niezbędne jest 11 pkt). Przeliczenie sumy punktów na ocenę końcową: <21 – 2,0 (niedostateczny); 21-25 – 3,0 (dostateczny); 26-29 – 3,5 (dość dobry); 30-34 – 4,0 (dobry); 34-37 – 4,5 (ponad dobry); 38-40 – 5,0 (bardzo dobry).

4. Ilość punktów z kolokwium zaliczeniowego jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS (moduł sprawdziany) najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Ilość punktów z pracy zaliczeniowej jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zakończeniu terminu oddawania prac pisemnych. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS. Student może poprawiać kolokwium oraz pracę zaliczeniową w przypadku niedostatecznej ilości punktów, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

5. Student ma prawo przystąpić do dodatkowego terminu w przypadku otrzymania niewystarczającej ilości punktów w pierwszym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

6. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze testu elektronicznego, na Platformie Moodle (Portaliusz) lub Microsoft Forms, odbywa się on na telefonach komórkowych lub komputerach studentów. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze są zabronione.

7. Zgodnie z § 19 punkt 4 Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej: Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji ustalanych indywidualnie za pomocą platformy MS Teams.

10. Na zajęciach dopuszczalna jest praca zdalna, która regulowana jest stosowymi Zarządzeniami Rektora Politechniki Warszawskiej oraz wytycznych wewnętrznych dotyczących sposobu prowadzenia zajęć. Praca zdalna dotyczy wykładu.

11. Prowadzenie wykładów sprowadza się do spotkań z wykorzystaniem platformy MS Teams oraz upowszechniania opracowanych treści materiałów wykładowych za pomocą platformy Portaliusz dostępnych dla wszystkich studentów studiujących na Politechnice Warszawskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, Portaliusz)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 18:00 - 19:30, sala MS TEAMS
Paweł Grabowski 26/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)