Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna w technologii chemicznej 1 7190-TC000-IZP-0112
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach zalecana. Aktywne uczestnictwo w wykładach będzie premiowane.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu są weryfikowane podczas kolokwium zaliczeniowego, które jest przeprowadzane w czasie ostatniego wykładu w semestrze. W przypadku niezaliczenia kolokwium student może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z prośbą o ponowne przystąpienie do kolokwium w dodatkowym terminie uzgodnionym z prowadzącym. Na przystąpienie do dodatkowego kolokwium zaliczeniowego konieczne jest uzyskanie zgody dziekana.

3. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie ≥51% punktów możliwych do uzyskania (s). Oceny: dla s ≥ 91% ocena 5.0, dla 81% ≤ s < 91% ocena 4.5, dla 71% ≤ s < 81% ocena 4.0, dla 61% ≤ s < 71% ocena 3.5, dla 51% ≤ s < 61%, ocena 3.0, dla s < 51% ocena 2.0.

4. Ocena z kolokwium zaliczeniowego jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS lub za pośrednictwem strony kursu na platformie Moodle najpóźniej 7 dni po przeprowadzonym kolokwium.

5. Kolokwium poprawkowe oceniane będzie w systemie zerojedynkowym, a zdane kolokwium ocenione będzie na 51% punktów możliwych do uzyskania.

6. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze kolokwium student powinien mieć długopis lub pióro z ciemnym, najlepiej niebieskim lub czarnym wkładem lub atramentem przeznaczone do zapisywania odpowiedzi. Prowadzący może zalecić przyniesienie na kolokwium dodatkowych artykułów piśmiennych. Materiały i urządzenia, szczególnie urządzenia mobilne są zabronione.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionego kolokwium zaliczeniowego do końca semestru danego roku akademickiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji z prowadzącym.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, Portaliusz).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:45 - 13:15, sala MS TEAMS
Małgorzata Petzel 26/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)