Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna w technologii chemicznej 1 - projekt 7190-TC000-IZP-0114
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kopeć A., Mistrz Excela w 20 dni. Kurs z ćwiczeniami, RINGIER AXEL Springer Polska, Warszawa 2016.

2. Praca zbiorowa red. Grabowski M., Excel 20 nowych punktów widzenia, ITBT, Gliwice 2017.

3. Walkenbach J., Excel 2013 PL. Formuły, Helion, Gliwice 2013.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa i sprawdzana na początku zajęć. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach projektowych zgodnie z ustalonym rozkładem godzinowym. Jeżeli zajęcia są prowadzone w więcej niż jednej grupie projektowej, w przypadku losowym skutkującym możliwą do zaplanowania nieobecnością na „swoich” zajęciach, za zgodą prowadzącego, i jeżeli istnieje taka możliwość techniczna (liczba studentów nie przekracza dopuszczalnej liczby studentów w pomieszczeniu i jest dostępny sprzęt komputerowy) student może uczestniczyć w zajęciach innej grupy. Podczas zajęć projektowych dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie do 14 dni po nieobecności. Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zrealizowania zadania zaplanowanego na te zajęcia. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej.

2. Zadania projektowe są realizowane przez studentów na oprogramowaniu w wersji dostępnej w pracowni komputerowej ZIChiCh. Jeżeli zadanie projektowe wykonane jest przez studenta poza pracownią komputerową na własnym sprzęcie komputerowym nieposiadanie odpowiedniej wersji oprogramowania nie stanowi podstawy do usprawiedliwienia niewykonania zadania lub jego części.

3. Efekty uczenia się przypisane do zajęć projektowych są weryfikowane na podstawie oceny wykonanych przez studenta zadań projektowych. W trakcie zajęć projektowych student wykonuje indywidualnie zadanie zlecone przez prowadzącego. Student po wykonaniu zadania przesyła je do oceny za pośrednictwem strony kursu na platformie edukacyjnej Moodle. Poszczególne zadania projektowe oceniane są w skali punktowej. Student wykonuje zadania projektowe w pracowni komputerowej w czasie przeznaczonym na te zajęcia w rozkładzie zajęć. W czasie innym niż wynika z rozkładu zajęć i poza pracownią komputerową mogą być wykonywane jedynie zadania projektowe poprawkowe lub zadania z zajęć, na których student był nieobecny. Studenci przed wykonywaniem każdego zadania projektowego zostaną poinformowani o maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania za jego wykonanie w trakcie zajęć projektowych w pracowni komputerowej i maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania za jego wykonanie poza czasem przeznaczonym na zajęcia w pracowni komputerowej lub poza pracownią komputerową. Zadania projektowe wykonywane poza czasem zajęć projektowych zgodnym z ustalonym rozkładem godzinowym można przesyłać do oceny najpóźniej 14 dni po podaniu do wiadomości wyników zaliczenia danego projektu lub 14 dni po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.

4. Ocena lub liczba punktów uzyskanych przez studenta jako zaliczenie każdego zadania projektowego jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem strony kursu na platformie Moodle najpóźniej 14 dni po przesłaniu projektu do oceny.

5. Student może poprawiać każde zajęcia projektowe w przypadku uzyskania niezadawalającej liczby punktów (poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania) w terminie do 14 dni po podaniu do wiadomości wyników zaliczenia danego projektu.

6. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych zadań projektowych do końca semestru danego roku akademickiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji.

7. Ocena końcowa z zajęć jest ustalana punktowo na podstawie aktywności podczas zajęć i poprawności wykonywanych prac projektowych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ≥51% punktów możliwych do uzyskania (s). Oceny: dla s ≥ 91% ocena 5.0, dla 81% ≤ s < 91% ocena 4.5, dla 71% ≤ s < 81% ocena 4.0, dla 61% ≤ s < 71% ocena 3.5, dla 51% ≤ s < 61%, ocena 3.0, dla s < 51% ocena 2.0.

8. Ocena końcowa z przedmiotu jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS lub strony kursu na platformie Moodle najpóźniej 14 dni po ostatnich zajęciach w semestrze.

9. Nie przewiduje się możliwości poprawiania oceny końcowej po jej wystawieniu. Czas na poprawianie niezaliczonych zadań projektowych studenci mają w czasie trwania semestru na zasadach opisanych powyżej.

10. Student może korzystać ze wszystkich materiałów, jakie uzna za potrzebne do realizacji zadania projektowego.

11. W pracowni komputerowej nie dopuszcza się korzystania przez studentów z własnych urządzeń mobilnych i nośników danych.

12. Jeżeli podczas weryfikacji osiągania efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, przesłanie rozwiązania, którego student nie jest autorem, korzystanie przez studenta z urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje za ten projekt 0 punktów i traci prawo do jego poprawy.

13. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

14. Powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce możliwe jest poprzez powtórne uczestnictwo w zajęciach w kolejnym semestrze, na którym te zajęcia są prowadzone.

15. W przypadku prowadzenia zajęć w formie zdalnej efekty uczenia się przypisane do zajęć projektowych będą weryfikowane na podstawie oceny bieżącej pracy w semestrze i podczas kolokwium zaliczeniowego. Projekty wykonywane na bieżąco w czasie trwania semestru będą oceniane w skali zerojedynkowej (wymaga poprawy / zaliczony). Wszystkie projekty muszą zostać zaliczone.

16. Ocena z przedmiotu będzie wystawiona na podstawie kolokwium zaliczeniowego, które odbędzie się na ostatnich zajęciach projektowych w semestrze. Wysokość oceny końcowej będzie ustalona w sposób opisany w punkcie 6.

Zakres tematów:

P01 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – typy danych i zasady ich wprowadzania. P02 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje trygonometryczne. P03 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje logiczne. P04 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje daty. P05 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje zaokrągleń. P06 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – formatowanie niestandardowe i warunkowe. P07 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – sortowanie i filtrowanie. P08 Excel. Wybrane zagadnienia zaawansowanego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW. P10 Excel. Wybrane zagadnienia zaawansowanego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje wyszukiwania i adresu. P11 Excel. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na Uczelni.

W okresie od 19.10 do 29.01.2021 zajęcia prowadzone są zdalnie za pomocą platformy Teams i Portaliusz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 8:10 - 9:40, Budynek GG Płock, sala GG-325
każda sobota, 10:25 - 11:10, Kampus Płock, sala MS TEAMS
każda sobota, 11:15 - 12:00, Kampus Płock, sala MS TEAMS
Małgorzata Petzel 9/9 szczegóły
2 każda sobota, 9:45 - 11:15, Budynek GG Płock, sala GG-325
każda sobota, 10:25 - 11:10, Kampus Płock, sala MS TEAMS
każda sobota, 12:05 - 12:50, Kampus Płock, sala MS TEAMS
Małgorzata Petzel 9/9 szczegóły
3 każda sobota, 11:25 - 12:55, Budynek GG Płock, sala GG-325
każda sobota, 10:25 - 11:10, Kampus Płock, sala MS TEAMS
każda sobota, 12:55 - 13:40, Kampus Płock, sala MS TEAMS
Małgorzata Petzel 9/9 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)