Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obliczenia chemiczne 7190-TC000-IZP-0161
Ćwiczenia (CWI) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Ewentualna nieobecność (maksymalnie dwukrotna) podlega usprawiedliwieniu, którego dokonuje prowadzący zajęcia.

2. Efekty uczenia się będą weryfikowane poprzez dwa kolokwia pisemne.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie każdego z dwóch kolokwiów pisemnych. Ocena stanowi średnią z dwóch kolokwiów pisemnych. Wskazana i dodatkowo premiowana (powyżej oceny pozytywnej z kolokwiów) jest aktywność na zajęciach.

4. Ocena z każdego kolokwium jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 7 dni po terminie kolokwium. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej w ostatnim tygodniu przed sesją egzaminacyjną. Student może poprawić tylko oceny niedostateczne ze wszystkich kolokwiów. Terminy kolokwiów i popraw wyznacza prowadzący zajęcia.

5. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się student powinien mieć uzgodnione z prowadzącym przybory, m.in. kalkulator, długopis (pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem). Materiały nieustalone z prowadzącym, szczególnie telefon komórkowy, są zabronione.

6. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

7. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

8. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach ustalonych przez prowadzącego.

9. W zależności od przyjętych ustaleń władz PW dopuszcza się prowadzenie zajęć zdalnie oraz zdalne przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na uczelni.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 13:00 - 14:30, sala GD-47
każda sobota, 14:40 - 15:25, sala GD-47
Mariola Nowacka 13/13 szczegóły
2 każda sobota, 7:15 - 8:45, sala GD-47
każda sobota, 8:55 - 9:40, sala GD-47
Mariola Nowacka 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)