Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznawstwo chemiczne 7190-TC000-IZP-0232
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa jednak zalecana. Aktywność na zajęciach może być dodatkowo premiowana.

2. Efekty uczenia się będą weryfikowane w trakcie egzaminu pisemnego. Ze względu na możliwość wprowadzenia obostrzeń spowodowanych covid-19, dopuszcza się zdalną formę egzaminu przy użyciu platform MS Teams oraz Portaliusz.

3. Przelicznik punktacji z egzaminu na otrzymaną ocenę: 0 – 49% dwa; 50 – 60% trzy; 61 – 70% trzy i pół; 71 – 80% cztery; 81 – 90% cztery i pół; 91 – 100% pięć. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu oraz dużej aktywności studenta w trakcie wykładów, prowadzący może podwyższyć ocenę końcową.

4. Ocena z egzaminu jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS lub Moodle najpóźniej 5 dni po egzaminie, ale nie później niż 2 dni przed kolejnym egzaminem.

5. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Kierownik przedmiotu może zwiększyć liczbę terminów egzaminu. Student po uzgodnieniu z kierownikiem przedmiotu, może przystąpić do egzaminu w dodatkowych terminach, np. w tzw. terminie zerowym.

6. W trakcie egzaminu każdy zdający powinien posiadać jedynie długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, w tym wszelkie urządzenia elektroniczne, są kategorycznie zabronione.

7. Jeżeli podczas egzaminu zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego egzaminów do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Zakres tematów:

Materiały konstrukcyjne (stopy żelaza, stopy metali nieżelaznych, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne, kompozyty). Korozja w przemyśle chemicznym i sposoby jej zapobiegania. Podstawy mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów (rodzaje obciążeń i naprężeń, warunki wytrzymałościowe). Połączenia rozłączne (gwintowe, kształtowe). Połączenia nierozłączne (spawane, zgrzewane, lutowane, klejone, nitowane).

Maszyny do transportu płynów. Wały, osie, łożyskowanie, sprzęgła i przekładnie. Mieszalniki. Urządzenia do wytwarzania próżni (pompy próżniowe, strumienice, skraplacz barometryczny). Maszyny i układy do transportu materiałów sypkich. Silniki spalinowe i turbiny.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, Portaliusz)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 13:30 - 15:00, sala MS TEAMS
Robert Grabarczyk 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)