Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznawstwo chemiczne - projekt 7190-TC000-IZP-0233
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach będzie sprawdzana. W trakcie semestru dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od dnia nieobecności.

2. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane poprzez wykonanie zadań projektowych, które będą poddawane ocenie.

3. Zaliczenie przedmiotu w oparciu o oceny punktowe za aktywność studenta na zajęciach oraz poprawność wykonania zadań projektowych. Punktacja łączna = 0,1*(punkty za aktywność) + 0,9*(punkty za wykonanie projektów). Przelicznik punktacji na otrzymaną ocenę: 0 – 49% dwa; 50 – 60% trzy; 61 – 70% trzy i pół; 71 – 80% cztery; 81 – 90% cztery i pół; 91 – 100% pięć.

4. Ocena z danego zadania projektowego jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS lub Moodle najpóźniej 7 dni po terminie wykonania zadania. W przypadku, gdy student nie otrzyma wymaganej do zaliczenia przedmiotu liczby punktów jest zobowiązany do poprawy najniżej ocenionego zadania projektowego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

5. Student w trakcie wykonywania zadania projektowego ma prawo korzystać ze wszystkich materiałów pomocniczych udostępnionych przez prowadzącego bądź materiałów przyniesionych przez studenta i uznanych przez prowadzącego za zalecane lub niezbędne do wykonania danego zadania projektowego. Zadania projektowe wykonuje się z wykorzystaniem komputerów będących na wyposażeniu sal, w których odbywają się zajęcia.

6. Jeżeli podczas wykonywania zadania projektowego zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

7. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

8. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do wykonanych przez niego prac projektowych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Zakres tematów:

Obliczenia wytrzymałościowe połączeń spawanych, nitowych, gwintowych i kształtowych.

Obliczenia wytrzymałościowe wału mieszadła.

Obliczanie parametrów pracy pomp i sprężarek.

Wyznaczanie charakterystyk układów pomp.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na Uczelni. Ze względu na możliwość wprowadzenia obostrzeń spowodowanych covid-19, dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w trybie zdalnym przy użyciu platform MS Teams oraz Portaliusz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 9:45 - 10:30, sala GG-318
Robert Grabarczyk 9/9 szczegóły
2 każda sobota, 11:25 - 12:10, sala GG-318
Robert Grabarczyk 9/9 szczegóły
3 każda sobota, 10:35 - 11:20, sala GG-318
Robert Grabarczyk 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)