Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium chemii analitycznej 7190-TC000-IZP-0173
Laboratorium (LAB) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Student ma obowiązek wykonania i zaliczenia wszystkich ćwiczeń objętych programem. W przypadku każdego ćwiczenia student przedstawia opracowanie wyników analiz w formie pisemnej, podlegające zaliczeniu.

Ocena końcowa jest średnią pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych oraz wykonanych ćwiczeń. W przypadku uzyskania oceny negatywnej lub nieobecności studenta dopuszcza się poprawę kolokwium lub ćwiczenia w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione.

W programie laboratorium przewidziana jest jedna pracownia poprawkowa.

Efekty kształcenia przypisane do laboratorium będą weryfikowane podczas kolokwiów, na podstawie wykonanych sprawozdań oraz obserwacji pracy studenta podczas zajęć.

Ocena z laboratorium będzie przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem systemu USOS.

Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w ustalonych terminach.

W zależności od przyjętych ustaleń władz PW dopuszcza się zdalne przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się. 

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na uczelni

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 9:45 - 11:15, sala GG-371
każda sobota, 11:30 - 13:00, sala GG-371
Agnieszka Kłosińska 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)