Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrót niebezpiecznymi substancjami chemicznymi 7190-TC000-IZP-0291
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Wykłady prowadzone są w formie e-learningu, z wykorzystaniem platformy Portaliusz(portaliusz.pw.plock.pl) oraz MS Teams.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Z kolokwium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przewiduje się jedno kolokwium poprawkowe. Z kolokwium poprawkowego można uzyskać maksymalnie 40 pkt, przy czym do zaliczenia wymaga się uzyskanie minimum 22 pkt. Przeliczenie sumy punktów na ocenę końcową odbywa się następująco: < 21 - 2,0 (niedostateczny); 21 - 25 - 3,0 (dostateczny); 26 - 30 - 3,5 (dość dobry); 31 - 35 - 4,0 (dobry); 35 - 37 - 4,5 (ponad dobry); 38 - 40 - 5,0 (bardzo dobry). Kolokwia są pisemne. Terminy kolokwium podawane są studentom na pierwszych zajęciach.

4. Ocena z kolokwium jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS niezwłocznie po weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, ale nie później niż 2 dni przed kolejnym terminem kolokwium.

5. Student ma prawo przystąpić do kolokwium w dwóch wyznaczonych terminach – terminie podstawowym i terminie poprawkowym.

6. Kolokwium przeprowadzane jest w sposób zdalny.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. Student składa oświadczenie o samodzielności pracy.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych sprawdzianów do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji lub w innym terminie po jego wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane zdalnie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 17:45 - 19:15, sala MS TEAMS
Aneta Lorek 10/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.