Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia chemiczna 2 7190-TC000-IZP-0301
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu:

1. Uczestnictwo w wykładach zalecane. Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych odbywających się na Uczelni lub z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi teleinformatycznych (on-line) jest obowiązkowe i będzie sprawdzane. Podczas ćwiczeń audytoryjnych dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności.

2. Efekty nauczania będą weryfikowane podczas egzaminu pisemnego lub przeprowadzanego z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, natomiast efekty nauczania określone dla ćwiczeń audytoryjnych będą weryfikowane na podstawie pisemnych kolokwiów przeprowadzanych na Uczelni lub z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi teleinformatycznych oraz obserwacji w trakcie zajęć.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych i egzaminu. Egzamin jest pisemny i odbywa się w sesji egzaminacyjnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje pod warunkiem: obecności na zajęciach i uzyskania minimum 11 punktów. Maksymalna liczba punktów jaką można zdobyć wynosi 20. Można ją uzyskać w trakcie dwóch kolokwiów (po 10 punktów każde). Za aktywny udział w zajęciach można również zdobyć do 5 punktów. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze. Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną: ocena łączna = (ocena z ćwiczeń x 0,2) + (ocena z egzaminu x 0,8).

4. Ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Ocena z egzaminu jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po egzaminie, ale nie później niż 2 dni przed kolejnym terminem egzaminu. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS. Student może poprawiać tylko oceny niedostateczne z ćwiczeń audytoryjnych w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

5. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Student może przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie, tj. w tzw. terminie zerowym, o ile wykładający zdecyduje o organizacji tego egzaminu oraz w wyjątkowych sytuacjach w innych terminach po uzgodnieniu z wykładającym.

6. W przypadku stwierdzenia niezadowalających wyników w nauce, student powtarza tylko typ zajęć realizowanych w ramach przedmiotu, z którego nie uzyskał zaliczenia.

7. W czasie egzaminu i kolokwiów każdy zdający powinien być wyposażony w długopis lub pióro z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem), kalkulator i kilka arkuszy papieru do pisania w formacie A4. W przypadku weryfikacji efektów kształcenia z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi teleinformatycznych, konieczny jest dostęp do komputera z Internetem. Korzystanie z jakichkolwiek źródeł wspomagających wiedzę własną jest zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć bez zgody prowadzącego jest zabronione.

10. Termin wglądu do ocenionych prac po ustaleniu z prowadzącym.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, Portaliusz)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 9:45 - 12:00, sala MS TEAMS
Sabina Wilkanowicz 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.