Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy rafineryjne i petrochemiczne - projekt 7190-TCTPE-MZP-0082
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. S. Bretsznajder, Zagadnienia projektowania procesów przemysłu chemicznego, t. I, WNT, Warszawa

1957, 2. S. Bretsznajder i inni, Podstawy ogólne technologii chemicznej, WNT, Warszawa 1973, 3. J.

Pikoń, Aparatura chemiczna, PWN, Warszawa 1983, 4. W.E. Wilson, Projektowanie techniczne w ujęciu

systemowym, WNT, Warszawa 1969, 5. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez

organicznych, WNT, Warszawa 1989, 6. H. Koneczny, Podstawy Technologii Chemicznej, Wnt,

Warszawa 1974, 7. Praca zb.red. Surygały J., Vademecum rafinera, Wnt, W-wa 2006, 8. Lusac A.G.,

Modern petroleum technology, J. Wiley and Sons. Ltd., 2002, 9. Gurewicz I.Ł., Właściwości i destylacja

pierwotna ropy naftowej, WNT, W-wa 1968, 10. Czernożukow N.I., Rafinacja produktów naftowych,

WNT, 1968, 11. Smidowicz F.W., Przeróbka destrukcyjna ropy naftowej, WNT, W-wa 1968.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa wyłącznie w wyznaczonych terminach (zwanych dalej „terminami obowiązkowymi”), podawanych do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach. Nieobecność na zajęciach w terminie obowiązkowym musi zostać usprawiedliwiona. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione, przy czym w przypadku nieobecności na zajęciach, na których przedstawiane są prezentacje opracowań projektowych, nieobecność musi zostać odpracowana w terminie poprawkowym lub w terminie konsultacji. W terminach zajęć nie będących terminami obowiązkowymi, obecność studenta jest zalecana.

2. Studenci na zajęciach są zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących nakazu zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz utrzymywania dystansu społecznego.

3. W ramach przedmiotu oceniana jest samodzielna praca studentów w 3- lub 4-osobowych grupach pod kierunkiem prowadzącego. Podział zadań wewnątrz grupy powinien być dostarczony prowadzącemu przez koordynatora danej grupy w terminie podanym na pierwszych zajęciach.

4. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane na podstawie przedstawionego opracowania projektowego, przesłanego w formie elektronicznej przed upływem wyznaczonego terminu, wraz z jego prezentacją ustną na zajęciach oraz odpowiedzią na pytania dotyczące treści projektu i/lub prezentacji.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedstawionego opracowania projektowego. Uzyskane oceny studenci poznają na zajęciach, na których prezentują wykonane opracowania projektowe. Oceny są następnie wpisywane do systemu USOS w ciągu 3 dni od ich wystawienia.

6. Na ocenę (w zakresie ±0.5) ma wpływ jakość odpowiedzi na indywidualne pytania (od 1 do 3) dotyczące przypisanej studentowi części projektu, zadane po prezentacji przez grupę całości wykonanego opracowania projektowego. W przypadku braku odpowiedzi na żadne z pytań, student otrzymuje ocenę niedostateczną (2.0).

7. Poprawa oceny niedostatecznej odbywa się na zajęciach poprawkowych lub w terminie konsultacji i obejmuje prezentację całego opracowania projektowego wyłącznie przez studenta, który otrzymał ocenę 2.0, oraz odpowiedź na pytania dotyczące przypisanej studentowi części projektu.

8. W trakcie prezentacji opracowanego projektu oraz odpowiedzi na pytania studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów i urządzeń pomocniczych poza prezentacją w formacie ppt/pptx/pdf wyświetlaną na komputerze zapewnionym przez prowadzącego.

9. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

10. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

11. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do ocenionego opracowania projektowego jego grupy do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

12. Jeżeli w Politechnice Warszawskiej zostaną odwołane stacjonarne zajęcia dydaktyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawiesza się w całości obowiązywanie punktu 1. niniejszego regulaminu, a punkty 3.–5., 7. i 8. ulegają zmianie i/lub uzupełnieniu w sposób określony w punktach 13.–17.

13. Konsultacje dotyczące wykonywanych projektów odbywają się z zastosowaniem programu MS Teams.

14. Prezentacja opracowania projektowego przez grupę odbywa się w uzgodnionym z grupą terminie w sposób zdalny, jako wideokonferencja w programie MS Teams. Wszyscy studenci muszą mieć dostęp do urządzenia z kamerą i mikrofonem, zapewniającego odpowiednią jakość przekazu audio i wideo. Po prezentacji studenci odpowiadają na pytania dotyczące treści projektu i/lub prezentacji.

15. Uzyskane oceny studenci poznają niezwłocznie po prezentacji opracowania projektowego i udzieleniu odpowiedzi na pytania.

16. Poprawa oceny niedostatecznej odbywa się w sposób opisany w punkcie 14., z zastrzeżeniem, że obejmuje prezentację całego opracowania projektowego wyłącznie przez studenta, który otrzymał ocenę 2.0, oraz odpowiedź na pytania dotyczące przypisanej studentowi części projektu. Termin poprawy uzgadniany jest z zainteresowanymi studentami.

17. W trakcie prezentacji opracowanego projektu oraz odpowiedzi na pytania studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów i urządzeń pomocniczych poza prezentacją w formacie ppt/pptx/pdf udostępnianą prowadzącemu, wyświetlaną na urządzeniu używanym do uczestnictwa w wideokonferencji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia i konsultacje wyłącznie w trybie zdalnym z zastosowaniem MS Teams.

Poza okresem zawieszenia zajęć stacjonarnych:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na Uczelni. Konsultacje tylko po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową. Konsultacje możliwe na Uczelni lub za pomocą MS Teams - preferowana opcja zdalna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 sem. 2 co druga sobota (nieparzyste), 16:25 - 17:55, sala GD-43
Przemysław Jarosiński 11/11 szczegóły
2 sem. 1 co druga sobota (parzyste), 16:25 - 17:55, sala GD-43
Przemysław Jarosiński 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.