Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika płynów 7190-MB000-ISP-0160
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa, a na wykładach zalecana. Na ćwiczeniach audytoryjnych dopuszczona jest jedna nieobecność usprawiedliwiona. W okresach, gdy decyzją władz uczelni zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie, zalecane jest korzystanie z wykładów udostępnianych przy użyciu platformy informatycznej Teams.

2. Efekty uczenia się przypisane do ćwiczeń audytoryjnych będą weryfikowane podczas sprawdzianu pisemnego (na koniec semestru), a do wykładu podczas egzaminu pisemnego. W okresach prowadzenia zajęć zdalnych, weryfikacja efektów odbywa się przy użyciu platformy Teams.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń audytoryjnych i egzaminu. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona z ocen cząstkowych wg formuły = 0,6 x (egzamin) + 0,4 x (ćwiczenia audytoryjne). Wszystkie oceny cząstkowe muszą być pozytywne.

4. Oceny ze sprawdzianów (ćwiczenia audytoryjne) i egzaminu (wykład) przekazywane są do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z przedmiotu przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, niezaliczony typ zajęć: ćwiczenia audytoryjne i/lub zajęcia wykładowe.

7. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne są zabronione. W okresach prowadzenia zajęć zdalnych, każdy uczestnik sprawdzianu ma obowiązek wykonania czynności potrzebnych do weryfikacji osiągnięcia efektów przy użyciu platformy Teams.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:15 - 15:45, sala MS TEAMS
Witold Suchecki 31/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.