Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka w technologii chemicznej 7190-TC000-ISP-0160
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Wykłady odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Obecność na wykładach jest zalecana.

2. W trakcie semestru odbywają się dwa sprawdziany dotyczące treści wykładu. Zaliczenie obu sprawdzianów jest równoznaczne z zaliczeniem wykładu.

3. W przypadku pozytywnych ocen obu sprawdzianów ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen sprawdzianów.

4. Ocena jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Osoby, które nie zaliczyły lub chcą poprawić ocenę, zaliczają zajęcia w wyznaczonym terminie, nie wcześniej niż 2 dni po ogłoszeniu w USOS.

5. Przewiduje się dodatkowy termin zaliczenia zajęć.

6. Niezadowalające wyniki w nauce poszczególnych typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu powodują konieczność powtórnego uczestnictwa w zajęciach w kolejnych terminach, w których będą one organizowane.

7. Podczas zaliczenia zajęć w wyznaczonym terminie każdy zdający powinien być obecny przy komputerze. Student może korzystać ze wszystkich materiałów, jakie uzna za potrzebne do zaliczenia. Korzystanie z pomocy innych osób jest zabronione. Nie dopuszcza się rozmów telefonicznych.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi bieżący dostęp do jego ocenionych prac pisemnych.

Metody dydaktyczne:

zajęcia zdalne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, sala MS TEAMS
Lech Gmachowski 37/37 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.