Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium chemii analitycznej 7190-TC000-ISP-0202
Laboratorium (LAB) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Student ma obowiązek wykonania i zaliczenia wszystkich ćwiczeń objętych programem. W przypadku każdego ćwiczenia student przedstawia opracowanie wyników analiz w formie pisemnej, podlegające zaliczeniu.

2. Ocena końcowa jest średnią pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych oraz wykonanych ćwiczeń. W przypadku uzyskania oceny negatywnej lub nieobecności studenta dopuszcza się poprawę kolokwium lub ćwiczenia w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione.

3. W programie laboratorium przewidziana jest jedna pracownia poprawkowa.

4. Efekty kształcenia przypisane do laboratorium będą weryfikowane podczas kolokwiów, na podstawie wykonanych sprawozdań oraz obserwacji pracy studenta podczas zajęć.

5. Ocena z laboratorium oraz oceny cząstkowe będą przekazywane do wiadomości studentów za pośrednictwem systemu USOS.

6. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

7. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

8. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w ustalonych terminach.

9. W zależności od przyjętych ustaleń władz PW dopuszcza się zdalne przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na uczelni

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:10 - 14:10, sala GG-371
Agnieszka Kłosińska 9/9 szczegóły
2 każda środa, 11:25 - 14:25, sala GG-371
każda środa, 12:15 - 15:15, sala GG-371
Dariusz Szychowski 10/10 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 11:00, sala GG-371
Agnieszka Kłosińska 8/8 szczegóły
4 każdy czwartek, 11:45 - 14:45, sala GG-371
każda środa, 9:00 - 12:00, sala GG-371
Dariusz Szychowski 10/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)