Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia i fizykochemia produktów naftowych 2 7190-TCTPN-ISP-0711
Laboratorium (LAB) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 75
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu:

1. Zaleca się, aby student – który przystępuje do realizowania zajęć laboratoryjnych – posiadał ocenę pozytywną z przedmiotu CS1A_71_01 Chemia i fizykochemia produktów naftowych.

2. Obecność studenta na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i jest sprawdzana przez prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć laboratoryjnych są dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności studenta. Usprawiedliwienia nieobecności studenta dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta.

3. Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie kolokwiów obejmujących tematykę ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

4. Kolokwia mają formę ustną i podczas ich przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych są przygotowywane przez podgrupę laboratoryjną wykonującą ćwiczenie laboratoryjne. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych powinny być sporządzone zgodnie z instrukcjami do ćwiczeń laboratoryjnych w wersji elektronicznej w formacie pdf i przesłane prowadzącemu.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ośmiu kolokwiów oraz złożenie jedenastu sprawozdań zaakceptowanych przez prowadzącego zajęcia. Student może uzyskać z kolokwium maksimum 5 punktów, ale warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie przez studenta minimum 3 punktów. Podgrupa laboratoryjna jest zobowiązana do złożenia sprawozdania z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego w ciągu 1 tygodnia. Studenci z podgrupy laboratoryjnej otrzymują po 5 punktów ze sprawozdania zaakceptowanego po pierwszym i terminowym złożeniu. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z przedmiotu jest przeprowadzane w następujący sposób:

< 35 punktów – 2,0 (dwa); 35 punktów – 51 punktów – 3,0 (trzy); 52 punkty – 68 punktów – 3,5 (trzy i pół); 69 punktów – 77 punktów – 4,0 (cztery); 78 punktów – 86 punktów – 4,5 (cztery i pół); 87 punktów – 95 punktów – 5,0 (pięć).

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student jest zobowiązany zrealizować ćwiczenie laboratoryjne w dodatkowym terminie. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium przeprowadzonym w terminie podstawowym lub niezaliczenia kolokwium, przeprowadzonego w terminie podstawowym, student ma prawo do jednorazowego przystąpienia do kolokwium w terminie dodatkowym. Terminy podstawowe i terminy dodatkowe są określone w harmonogramie zajęć laboratoryjnych. W przypadku niezaakceptowania sprawozdania przez prowadzącego zajęcia podgrupa laboratoryjna jest zobowiązana złożyć poprawione sprawozdanie na początku zajęć laboratoryjnych następujących po zajęciach laboratoryjnych, na których otrzymała sprawozdanie do poprawienia. W przypadku każdego, kolejnego i/lub nieterminowego złożenia sprawozdania ze sprawozdania jest odejmowany 1 punkt. W przypadku odjęcia ze sprawozdania 4 punktów podgrupa laboratoryjna jest zobowiązana do składania sprawozdania na początku zajęć laboratoryjnych następujących po zajęciach laboratoryjnych, na których złożyła ostatnio poprawiane sprawozdanie, do momentu aż sprawozdanie zostanie zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia (wówczas studenci z podgrupy laboratoryjnej otrzymują po 1 punkcie ze sprawozdania).

7. Prowadzący zajęcia niezwłocznie informuje studenta o liczbie punktów uzyskanej z kolokwium, do którego student przystąpił. Prowadzący zajęcia niezwłocznie informuje podgrupę laboratoryjną o liczbie punktów uzyskanej ze sprawozdania, które podgrupa laboratoryjna złożyła. Ocena z przedmiotu jest przekazywana do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po ostatnich zajęciach laboratoryjnych, których termin jest określony w harmonogramie zajęć laboratoryjnych.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studenta podczas zajęć laboratoryjnych jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych do końca roku akademickiego, w którym student uczestniczył

w zajęciach laboratoryjnych.

10. Student, który nie zaliczył przedmiotu, ma prawo do powtarzania zajęć laboratoryjnych i wówczas jest zobowiązany do obecności na zajęciach laboratoryjnych, powtarzania ćwiczeń laboratoryjnych, przystępowania do kolokwiów i składania sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych na zasadach przedstawionych w regulaminie przedmiotu i z uwzględnieniem harmonogramu zajęć laboratoryjnych obowiązujących w semestrze, w którym student powtarza zajęcia laboratoryjne.

11. Studentki w ciąży i matki karmiące nie mogą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane stacjonarnie, w bezpośrednim kontakcie na Uczelni.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 15:45, sala GG-65
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:45, sala GG-65
Aneta Lorek, Przemysław Jarosiński, Łukasz Gościniak 6/6 szczegóły
2 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:45, sala GG-65
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 15:45, sala GG-65
Łukasz Gościniak, Przemysław Jarosiński, Aneta Lorek 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)