Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria chemiczna 7190-TC000-ISP-0280
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Wykłady odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Obecność na wykładach jest zalecana. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa i będzie potwierdzana poprzez oddanie wykonanej pracy oraz podpisanie listy obecności przez studenta. Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności.

2. W trakcie semestru odbywają się dwa sprawdziany dotyczące treści wykładu. Efekty uczenia się określone dla ćwiczeń będą weryfikowane poprzez samodzielne rozwiązanie zadania na każdych zajęciach, związanego z przerobionym materiałem.

3. Zaliczenie obu sprawdzianów jest równoznaczne z zaliczeniem wykładu z wynikiem będącym średnią arytmetyczną uzyskanych ocen. Zaliczenie wykładu i ćwiczeń jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu z wynikiem będącym średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z zaliczenia wykładu i ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów przeprowadzanych w trakcie ćwiczeń. Ocena punktowa samodzielnie rozwiązywanych zadań na każdych zajęciach. Każde z zadań oceniane jest na bieżąco w skali punktowej 0-10. Końcowy % wynik (suma uzyskanych ocen przez sumę ocen możliwych) przeliczany jest na ocenę wg zależności: 0 ÷ 50 niedostateczny, 51 ÷ 60 dostateczny, 61 ÷ 70 dostateczny plus, 71 ÷ 80 dobry, 81 ÷ 90 dobry plus, 91 ÷ 100 bardzo dobry.

4. Ocena z zaliczenia poszczególnych zadań z ćwiczeń audytoryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem Portaliusza najpóźniej 7 dni od oddania pracy. Student może poprawić końcową ocenę z ćwiczeń w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Osoby, które nie zaliczyły wykładu lub chcą poprawić ocenę, zaliczają wykład w sesji egzaminacyjnej. Ocena jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po terminie zaliczenia, ale nie później niż 2 dni przed kolejnym terminem. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS.

5. Niezadowalające wyniki w nauce poszczególnych typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu powodują konieczność powtórnego uczestnictwa w zajęciach w kolejnych terminach, w których będą one organizowane.

6. Podczas zaliczenia wykładu w wyznaczonym terminie każdy zdający powinien być obecny przy komputerze. Student może korzystać ze wszystkich materiałów, jakie uzna za potrzebne do zaliczenia. Korzystanie z pomocy innych osób jest zabronione. Nie dopuszcza się rozmów telefonicznych. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na każdych ćwiczeniach student powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Dopuszczalne są materiały i przybory pomocnicze. Telefony komórkowe są zabronione.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na ćwiczeniach zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje 0 punktów za pracę.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na wykładach zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi bieżący dostęp do jego ocenionych prac pisemnych.

Metody dydaktyczne:

zajęcia hybrydowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:20 - 12:50, Kampus Płock, sala MS TEAMS
Lech Gmachowski 40/40 szczegóły
99 Grupa osób z przepisanymi ocenami (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Lech Gmachowski 3/3 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.