Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych - projekt 7190-TCTPE-MSP-0274
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Surygała J.: Vademecum rafinera: ropa naftowa: właściwości, przetwarzanie, produkty, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006; 2. Grzywa E., Molenda J.: Technologia podstawowych syntez organicznych, Tom 1, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008; 3. Speight J. G.: The Chemistry and Technology of Petroleum, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton 2006; 4. Mortier R. M., Orszulik S. T.: Chemistry and Technology of Lubricants, Blackie Academic & Professional, London 1997; 5. Leprince P.: Petroleum Refining, Volume 3, Conversion Processes, Technip, Paris 2001; 6. Meyers R. A.: Handbook of Petrochemicals Production Processes, McGraw-Hill Professional Publishing, New York 2004; 7. Speight J. G., Ozum B.: Petroleum Refining Processes, Marcel Dekker Inc., New York 2002; 8. Albright L., Crynes B. L., Nowak S.: Novel Production Methods for Ethylene, Light Hydrocarbons, and Aromatics, Marcel Dekker, 1991; 9. Lucas A. G.: Modern Petroleum Technology, Volume 1 i 2, John Wiley & Sons, 2002; 10. Paczuski M., Przedlacki M., Lorek A.: Technologia produktów naftowych, OW PW, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

1. Przedmiot prowadzony jest w trybie zdalnym. Termin „zajęcia” rozumie się jako spotkanie wideokonferencję w aplikacji MS Teams.

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa wyłącznie w wyznaczonych terminach (zwanych dalej „terminami obowiązkowymi”), podawanych do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach. Nieobecność na zajęciach w terminie obowiązkowym musi zostać usprawiedliwiona. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta (skan dostarczony w formie elektronicznej). Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione, przy czym w przypadku nieobecności na zajęciach, na których przedstawiane są prezentacje opracowań projektowych, nieobecność musi zostać odpracowana w terminie poprawkowym lub w uzgodnionym terminie konsultacji. W terminach zajęć nie będących terminami obowiązkowymi, obecność studenta jest zalecana.

3. Sprawdzanie obecności odbywa się na podstawie identyfikacji wizerunku studenta. Po sprawdzeniu obecności studenci mogą wyłączyć kamery wideo.

4. W ramach przedmiotu oceniana jest samodzielna praca studentów w 2-osobowych lub, w wyjątkowych sytuacjach, 3-osobowych grupach pod kierunkiem prowadzącego.

5. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane na podstawie przedstawionego opracowania projektowego, przesłanego w formie elektronicznej przed upływem wyznaczonego terminu, wraz z jego prezentacją ustną na zajęciach. Opracowanie projektowe składa się z części teoretycznej i obliczeniowej.

6. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedstawionego opracowania projektowego. Uzyskane oceny studenci poznają na zajęciach, na których prezentują wykonane opracowania projektowe. Oceny są następnie wpisywane do systemu USOS w ciągu 3 dni od ich wystawienia.

7. Poprawa oceny niedostatecznej polega na stosownym uzupełnieniu części teoretycznej i/lub rozwiązaniu nowego zadania obliczeniowego. Studenci, którzy otrzymali oceny pozytywne, ale nie są z nich zadowoleni, również mają prawo do poprawy.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do ocenionego opracowania projektowego jego grupy do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane w trybie zdalnym z zastosowaniem aplikacji MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:15 - 16:45, Kampus Płock, sala MS TEAMS
Przemysław Jarosiński 7/7 szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Przemysław Jarosiński 6/6 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.