Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstrukcje mostowe 7190-BUBOG-ISP-0530
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Zasady obecności studenta na zajęciach:

a. Obecność na wykładach jest zalecana.

b. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Dopuszcza się maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecność na zajęciach skutkuje koniecznością uzupełnienia przez studenta informacji, podawanych na zajęciach, we własnym zakresie.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane na podstawie sprawdzianu końcowego na zakończenie semestru. Efekty uczenia się przypisane do projektu będą weryfikowane na podstawie wykonanej pracy projektowej (wg indywidualnych założeń) oraz jej obrony.

3. W zależności od przyjętych ustaleń władz PW dopuszcza się prowadzenie zajęć zdalnie oraz zdalne przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się.

4. Osoba przystępująca do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się jest zobowiązana na wezwanie okazać dokument tożsamości lub legitymację studencką.

5. Warunku zaliczenia przedmiotu

a. Zaliczenie wykładu uzyskuje się na zakończenie semestru na podstawie sprawdzianu i wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej (w skali 3 - 5).

b. Zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyskuje się na podstawie poprawnie wykonanej pracy projektowej. Opracowanie projektowe podlega ocenie i wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej (w skali 3 - 5).

c. Obrona projektu będzie zintegrowana ze sprawdzianem końcowym z wykładów.

d. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen otrzymanych z wykładów oraz z ćwiczeń projektowych.

6. Tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów:

a. Ocena ze sprawdzianu i obrony przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć).

b. Ocena pracy projektowej przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po jej sprawdzeniu i dokonaniu oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Projekt po weryfikacji może zostać zwrócony studentowi do korekty/uzupełnienia.

c. Ocena końcowa przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

7. Możliwości i zasady udziału studentów w dodatkowych terminach zaliczeń:

a. Przewiduje się jeden sprawdzian poprawkowy (zintegrowany z obroną projektu) w terminie ustalonym ze studentami. Dopuszczalne jest ustalenie większej liczby terminów sprawdzianów poprawkowych.

b. Projekt po weryfikacji może zostać zwrócony studentowi do korekty/uzupełnienia (zakres niezbędnych korekt/uzupełnień przekazywany jest studentowi do wiadomości w momencie odbierania przez studenta pracy). Po ponownym złożeniu przez studenta skorygowanego projektu, praca podlega ponownej ocenie. Poprawa oddanej do korekty pracy projektowej następuje w terminach uzgodnionych z Prowadzącym zajęcia.

8. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, tylko zajęcia takiego typu, z których uzyskał on oceny niedostateczne.

9. Określenie rodzaju materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

a. Na sprawdzianach, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kalkulator. Na sprawdzianach można korzystać z tablic pomocniczych udostępnionych przez Prowadzącego. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione. W przypadku zaliczeń przeprowadzanych w sposób zdalny niezbędne jest posiadanie komputera oraz dostępu do internetu.

b. Student wykonuje zadanie projektowe samodzielnie, przy użyciu metod analitycznych i komputerowych (oprogramowanie) w zakresie uzgodnionym z Prowadzącym zajęcia w formie pisemnego opracowania. Dopuszcza się złożenie ostatecznej wersji opracowania projektowego w formie elektronicznej.

10. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

11. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

12. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na Uczelni

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:00 - 14:30, sala GD-47
Piotr Wiliński 10/10 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 9:00 - 10:30, sala GD-47
Piotr Wiliński 10/10 szczegóły
3 co drugi czwartek (parzyste), 11:00 - 12:30, sala GD-47
Piotr Wiliński 10/10 szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala GD-47
Piotr Wiliński 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.