Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia i ekologia 1 7190-IS000-IZP-0150
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena z przedmiotu (wpisana do USOS) będzie tożsama z oceną uzyskaną z kolokwium.

2. Otrzymane oceny z pisemnego kolokwium wykładowego ogłaszane zostają na najbliższych konsultacjach.

3. W przypadku niesatysfakcjonującej oceny z kolokwium wykładowego, student ma prawo je poprawić podczas kolejnego terminu w sesji egzaminacyjnej. W przypadku nie zaliczenia danej partii materiału, ma możliwość skorzystania z kolejnego, trzeciego i ostatecznego terminu w sesji poprawkowej.

4. Student ma możliwość powtarzania przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce dopiero w następnym roku akademickim.

5. Student podczas zaliczenia przedmiotu może korzystać jedynie ze swojej przyswojonej wiedzy. Niedopuszczalne jest korzystanie z własnych notatek, książek i skryptów.

6. W przypadku niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się, student przerywa zaliczenie i otrzymuje ocenę niedostateczną. Następuje utrata terminu zaliczenia.

7. Podczas zajęć wykładowych niedopuszczalne jest rejestrowanie dźwięku oraz obrazu za pomocą urządzeń elektronicznych.

8. Student ma prawo do wglądu swojej pracy zawsze podczas godzin konsultacji prowadzącego lub w innym terminie uzgodnionym e-mailowo.

Metody dydaktyczne:

1. Obecność na wykładach jest wskazana. Zaleca się aby student uczestniczył we wszystkich wykładach (10 godzin). Zajęcia będę prowadzone poprzez portal MsTeams.

2. Podczas zajęć będzie sprawdzana obecność.

3. Warunkiem zaliczenia wykładów w semestrze II jest uzyskanie pozytywnej oceny

z pisemnego kolokwium podczas ostatniego zjazdu, zawierającego omawiane treści podczas zajęć. Podczas oceniania kolokwium stosowana będzie następująca skala ocen:

91%-100% - 5,0

81%-90% - 4,5

71%-80% 4,0

61%-70% - 3,5

51%-60% - 3,0

0%-50% - 2,0

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 14:00 - 15:30, sala MS TEAMS
Karol Prałat 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.