Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka odpadami 7190-IS000-IZP-0350
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale jest zalecana. W czasie ograniczeń związanych z pandemią zajęcia mogą odbywać się w sposób zdalny.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas dwóch kolokwiów pisemnych w ciągu semestru. W czasie ograniczeń związanych z pandemią kolokwia mogą odbywać się w sposób zdalny.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z otrzymanych ocen. W czasie ograniczeń związanych z pandemią warunkiem uzyskania zaliczenia i wpisu do USOS jest złożenie oświadczenia o samodzielności wykonania wszystkich zleconych zadań.

4. Ocena ze sprawdzianu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny, jednak nie później niż w ciągu 14 dni (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z przedmiotu przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia.

6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

7. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione. Podczas zdalnych kolokwiów student rozwiązuje przydzielone zadania i za pomocą narzędzi informatycznych przesyła do prowadzącego.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 sem. 4 i sem. 6 każda sobota, 13:45 - 15:15, sala MS TEAMS
Hanna Bauman-Kaszubska 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.