Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 7190-00000-MZP-0031
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na wykładach jest zalecana.

2. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

3. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas egzaminu pisemnego.

4. W zależności od przyjętych ustaleń władz PW dopuszcza się prowadzenie zajęć zdalnie oraz zdalne przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

6. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród terminów wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Prowadzący zajęcia może wyznaczyć dodatkowe terminy egzaminu, np. tzw. termin zerowy. Student może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.

7. Ocena z egzaminu jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem systemu USOS niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny, ale nie później niż 2 dni przed terminem kolejnego egzaminu.

8. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze egzaminu każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczone do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w sposób zdany niezbędny jest komputer i dostęp do internetu.

9. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, Moodle)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 B+MiBM+TCH wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 18:15 - 19:45, sala MS TEAMS
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 19:15 - 20:45, sala MS TEAMS
Iwona Wilińska 50/49 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.