Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka ropy i produktów naftowych 7190-TCTPE-MZP-0231
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Brak jest rekomendacji lub ograniczeń, wynikających z wymaganej kolejności realizowania przedmiotów w planie studiów, odnośnie uczestnictwa studenta w wykładach.

2. Obecność studenta na wykładach jest zalecana. Obecność studenta na wykładach, podczas których w terminie podstawowym jest przeprowadzane kolokwium, jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na wykładach, podczas których w terminie podstawowym jest przeprowadzane kolokwium, usprawiedliwienia nieobecności studenta dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie usprawiedliwienia przekazanego przez studenta drogą mailową.

3. Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie kolokwium obejmującego tematykę wykładów.

4. Kolokwium jest przeprowadzane zdalnie i podczas jego przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń z wyjątkiem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Uczelnię w celu przystąpienia do kolokwium i przekazania kolokwium.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium. Student może uzyskać maksimum 30 pkt z kolokwium. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 16 pkt. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z kolokwium jest przeprowadzane w następujący sposób: < 16 pkt – 2,0 (dwa); 16 pkt – 18 pkt – 3,0 (trzy); 19 pkt – 21 pkt – 3,5 (trzy i pół); 22 pkt – 24 pkt – 4,0 (cztery); 25 pkt – 27 pkt – 4,5 (cztery i pół); 28 pkt – 30 pkt – 5,0 (pięć).

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium przeprowadzonym w terminie podstawowym lub niezaliczenia kolokwium, przeprowadzonego w terminie podstawowym, student ma prawo do jednorazowego przystąpienia do kolokwium w terminie dodatkowym. Termin podstawowy i termin dodatkowy są określone w harmonogramie wykładów.

7. Wyniki z kolokwium i ocena z przedmiotu są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwium w terminie podstawowym, a w przypadku przystępowania studenta do kolokwium w terminie dodatkowym niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwium w terminie dodatkowym.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studenta podczas wykładów jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do kolokwium (kolokwiów) do końca roku akademickiego, w którym student uczestniczył w wykładach.

10. Student, który nie zaliczył przedmiotu, ma prawo do powtarzania wykładów i wówczas jest zobowiązany do obecności na wykładach i przystępowania do kolokwium (kolokwiów) na zasadach przedstawionych w regulaminie przedmiotu i z uwzględnieniem harmonogramu wykładów obowiązujących w semestrze, w którym student powtarza wykłady.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 sem. 1 i 2 każda sobota, 16:00 - 16:45, sala MS TEAMS
Marzena Majzner 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.