Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzywa sztuczne jako materiały konstrukcyjne - projekt 7190-TCTPE-MZP-0241
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na projekcie jest obowiązkowa. Dopuszczalne są trzy nieobecności usprawiedliwione. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie przesłanego przez studenta skanu pisemnego usprawiedliwienia.

2. Efekty uczenia się określone dla projektu będą weryfikowane poprzez złożenie opracowania zadanego tematu w formie pisemnej.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze złożonego opracowania zadanego tematu. Ocena z zaliczenia projektu jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Student może poprawiać ocenę niedostateczną z projektu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

4. Student zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o samodzielnym wykonaniu opracowania zadanego tematu. Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej Instytutu Chemii.

5. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce tylko niezaliczony typ zajęć realizowany w ramach przedmiotu.

6. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność opracowanego zadanego tematu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

7. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionej pracy do końca danego roku akademickiego w uzgodnionych terminach konsultacji.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Zajęcia prowadzone w trybie on-line poprzez aplikację MS Teams. Informacje o zajęciach zamieszczane są na Moodle PW.

10. Konsultacje studentów z prowadzącym zajęcia w trybie zdalnym, po uprzednim ustaleniu terminu drogą e-mail.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, Moodle PW)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 sem. 1 i 2 każda sobota, 9:45 - 11:15, sala MS TEAMS
Grzegorz Makomaski 16/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.