Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przeciwpożarowa 7190-00000-ISP-0110
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach jest zalecana.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas końcowego sprawdzianu pisemnego.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny dostatecznej z zaliczenia pisemnego. Zaliczenie będzie się składało z pięciu pytań. Za każde pytanie można uzyskać od 0 do 5 punktów. Ocena dostateczna - od 15 do 18 punktów pod warunkiem uzyskania nie mniej niż dwóch punktów za każde pytanie. Ocena dobra - od 19 do 23 punktów pod warunkiem uzyskania nie mniej niż trzech punktów za każde pytanie. Ocena bardzo dobra – od 24 do 25 punktów.

4. Ocena ze sprawdzianu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć).

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia.

6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

7. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, student realizuje pracę samodzielnie a korzystanie z materiałów pomocniczych jest zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionej pracy pisemnej do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji lub innych uzgodnionych ze studentami.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (Ms Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 sem. 2 MiBM + TCH + sem. 4 B + IŚ wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 15:00, sala MS TEAMS
Jadwiga Fangrat 91/92 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.