Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika inżynierska 7190-IS000-ISP-0210
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności – wymagane odpracowanie ćwiczeń.

2. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane podczas ćwiczeń projektowych.

3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń. Zaliczenie zadania odbywa się na podstawie uzyskania pozytywnych ocen ze sprawdzianów praktycznych projektowych i zadań projektowych. Ocena końcowa to średnia z ocen cząstkowych.

4. Ocena z poszczególnych ćwiczeń projektowych przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po ich sprawdzeniu i dokonaniu oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne z poszczególnych ćwiczeń projektowych w terminach wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć.

7. Student wykonuje ćwiczenia projektowe na komputerze w pracowni z zainstalowanym oprogramowaniem specjalistycznym, dopuszcza się używanie przez studenta własnego sprzętu z oprogramowaniem akademickim.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac ćwiczeniowych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 10:30, sala MS TEAMS
Rafał Gałczyński 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.