Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek techniczny i grafika komputerowa 1 7190-MB000-ISP-0180
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność studenta na zajęciach realizowanych w formie stacjonarnej (na uczelni) lub zdalnej (w MS Teams’ach) jest obowiązkowa. Nieobecności powinny być przez studenta usprawiedliwiane i w miarę możliwości odrabiane, np. poprzez samodzielne prace domowe lub z inną grupą.

2. Po przekroczenia przez studenta dopuszczalnego limitu trzech nieusprawiedliwionych nieobecności o takim przypadku informowany jest Opiekun Roku, a w konsekwencji student może zostać zobowiązany do powtarzania całości zajęć.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów w formie:

a. kolokwiów jako zadań praktycznych wykonanych przez studenta na komputerze i przesłanych do sprawdzenia na platformę MOODLE,

b. testów komputerowych dotyczących zagadnień teoretycznych prezentowanych na zajęciach.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z otrzymanych ocen. Brana pod uwagę jest także aktywność i obecność studenta na zajęciach.

4. Ocena z kolokwiów i testów przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac, w formie oceny lub komentarza do przesłanego na MOODLE zadania.

5. Do każdego kolokwium i testu (poza sprawdzianami poprawkowymi) przewidziany jest termin poprawkowy.

6. W przypadku niezadowalających wyników z zaliczeń student jest zobowiązany do powtarzania całości zajęć.

7. Na kolokwiach nie wolno korzystać z dodatkowych pomocy, w tym z książek i notatek.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągania efektów uczenia się na sprawdzianach zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych pomocy, student uzyskuje ocenę niedostateczną ze sprawdzianu.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione, chyba że w jednostkowych i uzasadnionych przypadkach zezwoli na to prowadzący.

10. Student ma prawo wglądu do własnego ocenionego przez wykładowcę kolokwium w ustalonych terminach np. podczas konsultacji lub w przerwach między zajęciami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala MS TEAMS
Wojciech Korzybski 9/9 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala MS TEAMS
Wojciech Korzybski 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)