Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna w technologii chemicznej 2 7190-TC000-ISP-0143
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Powers S., Grafika w Internecie, Helion, Gliwice, 2006. 2. Sikorski W., Wykłady z podstaw informatyki, Salma Press, Warszawa 2009.3. Glitschka V., Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe, Helion, Gliwice 2016. 4. Kwaśny A., Od skanera do drukarki, Helion, Gliwice 2011.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach zalecana. Aktywne uczestnictwo w wykładach będzie premiowane.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas kolokwium zaliczeniowego, które będzie przeprowadzone na ostatnim wykładzie w semestrze. W przypadku niezaliczenia kolokwium student, w uzasadnionych przypadkach może ponowne przystąpić do kolokwium w innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez prowadzącego z dziekanem.

3. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie ≥51% punktów możliwych do uzyskania (s). Oceny: dla s ≥ 91% ocena 5.0, dla 81% ≤ s < 91% ocena 4.5, dla 71% ≤ s < 81% ocena 4.0, dla 61% ≤ s < 71% ocena 3.5,dla 51% ≤ s < 61%, ocena 3.0, dla s < 51% ocena 2.0.

4. Kolokwium poprawkowe oceniane będzie w systemie zerojedynkowym, a zdane kolokwium ocenione będzie na 51% punktów możliwych do uzyskania.

5. Ocena z kolokwium zaliczeniowego jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS lub za pośrednictwem strony kursu na platformie Moodle najpóźniej 14 dni po przeprowadzonym kolokwium.

6. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze kolokwium każdy student powinien mieć długopis lub pióro z ciemnym, najlepiej niebieskim lub czarnym wkładem lub atramentem przeznaczone do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionego kolokwium zaliczeniowego do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Zakres tematów:

W1 – Digitalizacja pojęcia wstępne. Digitalizacja grafiki. Grafika komputerowa. Zastosowanie grafiki komputerowej. W2 – Raster. Rastryzacja. Zapis grafiki rastrowej - rozdzielczość obrazu. Rozdzielczość urządzeń wejścia-wyjścia. W3 – Zapis grafiki rastrowej - modele barw. Głębia bitowa. Rozmiar pliku obrazów rastrowych. Jednoznaczność definicji barwy. Kalibracja urządzeń wejścia-wyjścia. W4 – Grafika rastrowa – wady, zalety, format plików, zastosowanie. W5 – Grafika wektorowa – wady, zalety, format plików, zastosowanie. W6 – Grafika wektorowa i rastrowa porównanie. Grafika internetowa porady. Konwersja wektor- raster i raster- wektor. OCR. W7 – Kodowanie, szyfrowanie, kompresja. Programy do kompresji. Formaty archiwów. Szyfrowanie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone zdalnie przy użyciu MS Teams, kurs e-learningowy na platformie Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:15 - 9:45, sala MS TEAMS
Małgorzata Petzel 39/39 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.