Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej 2 7190-TC000-ISP-0341
Laboratorium (LAB) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 75
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Nie dopuszcza się nieusprawiedliwionej nieobecności. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący grupę zajęciową studenta na podstawie pisemnego usprawiedliwienia, które student zobowiązany jest przedstawić w terminie 14 dni od daty nieobecności. Nieobecność usprawiedliwiona musi zostać odpracowana.

2. Studentki w ciąży oraz matki karmiące nie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach laboratoryjnych z powodu teratogennego, mutagennego i kancerogennego działania niektórych substancji stosowanych podczas ćwiczeń.

3. Student bezwzględnie zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Laboratorium Technologii Organicznej.

4. Efekty uczenia się przypisane do laboratorium będą weryfikowane na podstawie pisemnych kolokwiów i sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Studenci wykonują ćwiczenia w dwuosobowych grupach. Dopuszcza się istnienie grup trzyosobowych

w przypadku nieparzystej liczby studentów w grupie zajęciowej.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z 6 pisemnych kolokwiów oraz 6 sprawozdań. Zarówno kolokwia,

jak i sprawozdania podlegają ocenie numerycznej zgodnie z Regulaminem studiów

w Politechnice Warszawskiej, tzn. do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny 3,0 (dostatecznej).

6. Kolokwia odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach. Harmonogram kolokwiów może ulec zmianie za wiedzą i zgodą studentów. Zakres materiału obowiązujący na każde z kolokwiów jest udostępniany studentom na pierwszych zajęciach. Poprawa ocen niedostatecznych odbywa się

w jednym terminie w ostatnim tygodniu zajęć i trwa maksymalnie 60 minut niezależnie od liczby ocen poprawianych przez studenta. Na umotywowaną prośbę studenta, możliwa jest poprawa jednej oceny pozytywnej – do wystawienia oceny końcowej bierze się pod uwagę ocenę wyższą.

7. Sprawozdania z wykonanego ćwiczenia należy oddać w ciągu 7 dni od jego zakończenia. Sprawozdania wykonane niepoprawnie oddawane są studentom do poprawy. Czas na oddanie poprawionego sprawozdania wynosi 7 dni.

8. Przez sprawozdanie wykonane niepoprawnie rozumie się sprawozdanie zawierające istotne błędy merytoryczne i/lub edytorskie. Wymagania edytorskie do sprawozdań udostępniane są studentom na pierwszych zajęciach. Każde oddanie przez prowadzącego sprawozdania do poprawy i/lub niedotrzymanie terminów określonych w p. 7, oznacza obniżenie maksymalnej możliwej do uzyskania oceny o 1 w stosunku do oceny bardzo dobrej (5,0), którą można uzyskać tylko przy pierwszym złożeniu danego sprawozdania. W przypadku sprawozdania z pierwszego wykonanego przez grupę ćwiczenia, obniżenie maksymalnej oceny ma miejsce dopiero przy drugim oddaniu sprawozdania do poprawy. Nieuwzględnienie w poprawionym sprawozdaniu uwag i/lub brak naniesienia poprawek w miejscach wskazanych przez prowadzącego skutkuje maksymalnym obniżeniem oceny ze sprawozdania.

9. Studentowi, który zaliczył wszystkie kolokwia i sprawozdania, wystawia się ocenę końcową na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich pozytywnych ocen

z kolokwiów i sprawozdań. Skala ocen jest następująca:

• od 4,71 – bardzo dobry (5,0),

• od 4,21 do 4,70 – ponad dobry (4,5),

• od 3,71 do 4,20 – dobry (4,0),

• od 3,21 do 3,70 – dość dobry (3,5),

• od 3,00 do 3,20 – dostateczny (3,0).

10. Oceny cząstkowe oraz ocena końcowa są przekazywane do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po wystawieniu.

11. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze pisemnego kolokwium dozwolone jest używanie wyłącznie długopisu zapewnionego przez prowadzących oraz ewentualnie linijki. Odpowiedzi należy zapisywać na kartkach z pytaniami przygotowanych przez prowadzących. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe oraz kalkulatory, są zabronione.

12. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w niniejszym regulaminie, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

13. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć bez zgody prowadzącego jest zabronione.

14. Prowadzący zajęcia umożliwiają studentowi wgląd do jego ocenionych kolokwiów oraz sprawozdań do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

15. Na czas odwołania stacjonarnych zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, punkty 1–2., 4.–6. i 11. niniejszego regulaminu ulegają zmianie i/lub uzupełnieniu w sposób określony w punktach 16.–20.

16. W przypadku realizacji ćwiczeń laboratoryjnych w formie zdalnej, tj. na drodze wideokonferencji w aplikacji MS Teams, obecność (uczestnictwo w spotkaniu) jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. W zajęciach przeprowadzanych w ten sposób mogą uczestniczyć studentki w ciąży i matki karmiące.

17. Kolokwia pisemne, do czasu przywrócenia zajęć na Uczelni, zostają zastąpione kolokwiami ustnymi przeprowadzanymi zdalnie z użyciem aplikacji MS Teams, których harmonogram będzie ustalony w porozumieniu ze studentami. W tej formie studenci zdają część teoretyczną i obliczeniową każdego kolokwium. Zadania sprawdzające szczegółową znajomość przebiegu procesów - schematów technologicznych będą zdawane w formie pisemnego sprawdzianu po powrocie do zajęć stacjonarnych. Dane kolokwium uznaje się za zaliczone po zaliczeniu części zdalnej oraz pisemnego sprawdzianu.

18. W przypadku przedłużenia odwołania zajęć stacjonarnych do końca zajęć semestru letniego, sprawdziany pisemne będą przeprowadzone zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams. Studenci będą zobowiązani do prezentacji wizerunku oraz kartki z odpowiedzią (schematem technologicznym) w sposób niebudzący wątpliwości co do samodzielności pracy.

19. Termin i forma poprawy kolokwiów są uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i zostaną ustalone w porozumieniu z zainteresowanymi studentami.

20. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze kolokwium zdalnego dozwolone jest używanie wyłącznie urządzenia służącego do połączenia z prowadzącym. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie podręczniki oraz notatki, są zabronione. W przypadku zdalnego zdawania sprawdzianu znajomości schematów technologicznych, oprócz urządzenia do połączenia wideo, dozwolone jest użycie jednej czystej kartki oraz długopisu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na Uczelni i/lub zdalnie z wykorzystaniem MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 TPN każdy wtorek, 8:00 - 10:15, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy wtorek, 10:30 - 13:30, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy czwartek, 8:00 - 10:15, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy czwartek, 10:30 - 13:30, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy piątek, 10:45 - 12:15, Kampus Płock, sala MS TEAMS
Łukasz Gościniak 10/10 szczegóły
2 TPN każda środa, 8:00 - 10:15, Budynek GG Płock, sala GG-65
każda środa, 10:30 - 13:30, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy piątek, 8:00 - 10:15, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy piątek, 10:30 - 13:30, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Kampus Płock, sala MS TEAMS
Sabina Wilkanowicz 9/9 szczegóły
3 TTS każdy wtorek, 14:00 - 16:15, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy wtorek, 16:30 - 19:30, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy czwartek, 14:00 - 16:15, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy czwartek, 16:30 - 19:30, Budynek GG Płock, sala GG-65
każdy piątek, 12:30 - 14:00, Kampus Płock, sala MS TEAMS
Przemysław Jarosiński 13/13 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)