Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria reaktorów chemicznych - projekt 7190-TCTPE-MSP-0161
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Zajęcia projektowe odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams oraz programu MATLAB https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-inzynierskie/MATLAB. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić przed wystawieniem ocen końcowych.

2. W trakcie semestru studenci wykonują projekty zlecone przez prowadzącego.

3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny średniej z projektów. Ocena ta może być poprawiona w wyznaczonym terminie.

4. Ocena jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Osoby, które nie zaliczyły lub chcą poprawić ocenę, zaliczają zajęcia w wyznaczonym terminie, nie wcześniej niż 2 dni po ogłoszeniu w USOS.

5. Przewiduje się dodatkowy termin zaliczenia zajęć.

6. Niezadowalające wyniki w nauce poszczególnych typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu powodują konieczność powtórnego uczestnictwa w zajęciach w kolejnych terminach, w których będą one organizowane.

7. Podczas zaliczenia zajęć w wyznaczonym terminie każdy zdający powinien być obecny przy komputerze. Student może korzystać ze wszystkich materiałów, jakie uzna za potrzebne do zaliczenia. Korzystanie z pomocy innych osób jest zabronione. Nie dopuszcza się rozmów telefonicznych.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi bieżący dostęp do jego ocenionych prac pisemnych.

Metody dydaktyczne:

zajęcia zdalne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:00 - 18:15, sala MS TEAMS
Lech Gmachowski 11/11 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:40 - 15:55, sala MS TEAMS
Lech Gmachowski 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.