Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przepływy płynów i mieszanin wielofazowych 7190-MBBDA-MZP-0120
Wykład (WYK) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach jest zalecana.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas egzaminu (pisemne lub z użyciem systemów informatycznych) w terminach przewidzianych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej lub w terminie zerowym ustalonym pod koniec semestru.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

4. Ocena z egzaminu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z wykładów przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach dodatkowych egzaminu.

6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

7. Na sprawdzianie pisemnym, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru. Zabronione jest używanie innych materiałów pomocniczych i urządzeń (np. tablice, kalkulator, telefon komórkowy, tablet, smatwatch i inne), chyba że prowadzący każdorazowo wyrazi na nie zgodę.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w danym terminie.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego semestru w terminach konsultacji.

11. Student ma obowiązek być zaznajomionym z „Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej” i „Regulaminem przedmiotu”.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane zdalnie (PW Moodle, MS Teams).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 16:00 - 17:30, sala MS TEAMS
Sławomir Alabrudziński 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)