Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie systemów mechanicznych 7190-MB000-MZP-0142
Wykład (WYK) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach jest zalecana.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas dwóch sprawdzianów (pisemne lub z użyciem systemów informatycznych). Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest wtedy uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów,a ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z otrzymanych ocen.

W szczególnych przypadkach zaliczenie może odbyć się za pomocą złożenia referatu (pisemnie lub drogą elektroniczną).

3. Ocena ze sprawdzianu/referatu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z wykładów przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

4. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia.

5. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

6. Na sprawdzianie pisemnym, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru. Zabronione jest używanie innych materiałów pomocniczych i urządzeń (np. tablice, kalkulator, telefon komórkowy, tablet, smatwatch i inne), chyba że prowadzący każdorazowo wyrazi na nie zgodę.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w danym terminie.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego semestru w terminach konsultacji.

10. Student ma obowiązek być zaznajomionym z „Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej” i „Regulaminem przedmiotu”.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (PW Moodle, MS Teams).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 19:30 - 21:00, sala MS TEAMS
Sławomir Alabrudziński 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.