Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika, organizacja i kierowanie budową 7190-BU000-MZP-0170
Wykład (WYK) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa lecz zalecana.

2. Weryfikację efektów nauczania przypisanego do wykładów stanowi sprawdzian w formie ustnej. Sprawdzian jest oceniany w skali 2-5.

3. Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego i ćwiczeń projektowych. Przystąpienie do sprawdzianu uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej oceny z projektu. Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen: wykładu i ćwiczeń projektowych.

4. Ocena ze sprawdzianu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po dokonaniu ich oceny.

5. Student może poprawiać ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

6. Student powtarza całość zajęć wykładowych oraz z ćwiczeń projektowych z powodu negatywnej oceny wyników.

7. Podczas sprawdzianu student może mieć pomoce i materiały dydaktyczne szczegółowo ustalone przez prowadzącego co najmniej na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu. Korzystanie z innych materiałów i przyborów, szczególnie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, jest zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na Uczelni

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 14:15 - 15:45, sala MS TEAMS
Piotr Gryszpanowicz 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)