Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika, organizacja i kierowanie budową - projekt 7190-BU000-MZP-0171
Projekt (PRO) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach projektowych (prowadzonych w formie tradycyjnej) jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, a każda następna musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub innym istotnym powodem.

2. Efekty kształcenia z ćwiczeń projektowych weryfikowane są pracą projektową w formie pisemnego opracowania oraz sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej. Praca projektowa jest oceniana w skali 2-5.

3. Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen: wykładu i ćwiczeń projektowych.

4. Ocena końcowa z przedmiotu przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student może poprawiać ocenę niedostateczną z projektu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

6. Student powtarza całość zajęć wykładowych oraz z ćwiczeń projektowych z powodu negatywnej oceny wyników.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na Uczelni

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 10:00 - 11:30, sala GD-48
Piotr Gryszpanowicz 12/12 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 11:45 - 13:15, sala GD-48
Piotr Gryszpanowicz 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)