Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna w technologii chemicznej 1 7190-TC000-IZP-0112
Wykład (WYK) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Petzold Ch., Kod. Ukryty język komputerów, Helion 2021

Sikorski W., Wykłady z podstaw informatyki. Wydanie 2013/2014, Witkom, Warszawa 2013.

Karpisz D., Wojnar L., Podstawy informatyki, Politechnika Krakowska, Kraków, 2005.

Kamiński B., Przetwarzanie informacji cz.1, WSiP, Warszawa 2004.

Kamiński B., Upowszechnianie informacji cz.2, WSiP, Warszawa, 2005.

Rudny T,. Multimedia i grafika komputerowa, Helion edukacja, Gliwice 2010.

Freidman T.L., Świat jest płaski, Rebis, Poznań, 2009.

Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.

Gleick J., Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, Znak, Kraków, 2012.

Kopertowska M., Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjna, Wydawnictwo MIKOM, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach jest zalecana. Aktywne uczestnictwo w wykładach będzie premiowane.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas kolokwium zaliczeniowego, które będzie przeprowadzone na ostatnim wykładzie w semestrze. W przypadku niezaliczenia kolokwium student, w uzasadnionych przypadkach może ponowne przystąpić do kolokwium w innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez prowadzącego z dziekanem.

3. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie ≥51% punktów możliwych do uzyskania (s). Oceny: dla s ≥ 91% ocena 5.0, dla 81% ≤ s < 91% ocena 4.5, dla 71% ≤ s < 81% ocena 4.0, dla 61% ≤ s < 71% ocena 3.5,dla 51% ≤ s < 61%, ocena 3.0, dla s < 51% ocena 2.0.

4. Kolokwium poprawkowe oceniane będzie w systemie zerojedynkowym, a zdane kolokwium ocenione będzie na 51% punktów możliwych do uzyskania.

5. Ocena z kolokwium zaliczeniowego jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOSweb lub za pośrednictwem strony kursu na platformie wPW Moodle najpóźniej 7 dni po przeprowadzonym kolokwium.

6. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze kolokwium przeprowadzonego stacjonarnie każdy student powinien mieć długopis lub pióro z ciemnym, najlepiej niebieskim lub czarnym wkładem lub atramentem przeznaczone do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione.

7. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się na drodze kolokwium zaliczeniowego może być przeprowadzona zdalnie na platformie ePW Moodle.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionego kolokwium zaliczeniowego do końca semestru w terminach konsultacji.

Zakres tematów:

W1 – Informacja i zasady jej zapisu. Wstęp. Reprezentacja informacji w komputerze różnych typów informacji: dane liczbowe, alfanumeryczne, obrazy, dźwięki. Formalizacja informacji. System komunikacyjny.

W2 – Jednostki informacji. Systemy zapisu liczb. System dwójkowy, dziesiętny, szesnastkowy. Zamiana liczb z różnych systemów zapisu.

W3 – Zapis wartości boolowskich. Operatory logiczne. Systemy zapisu liczb naturalnych.

W4 – Systemy zapisu liczb całkowitych.

W5 – Systemy zapisu liczb rzeczywistych. Systemy stało i zmiennoprzecinkowe.

W6 – Standard zapisu IEEE 754.

W7 – Systemy zapisu znaków alfanumerycznych i tekstów. Kody ASCII i Unicode. Kodowanie polskich znaków. Pliki binarne i tekstowe. Formaty plików.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, ePW).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 17:55 - 19:25, sala MS TEAMS
Małgorzata Petzel 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)