Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna w technologii chemicznej 1 - projekt 7190-TC000-IZP-0114
Projekt (PRO) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kopeć A., Mistrz Excela w 20 dni. Kurs z ćwiczeniami, RINGIER AXEL Springer Polska, Warszawa 2016.

2. Praca zbiorowa red. Grabowski M., Excel 20 nowych punktów widzenia, ITBT, Gliwice 2017.

3. Walkenbach J., Excel 2013 PL. Formuły, Helion, Gliwice 2013.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa i sprawdzana na początku zajęć. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach projektowych zgodnie z ustalonym rozkładem godzinowym. Jeżeli zajęcia są prowadzone w więcej niż jednej grupie projektowej, w przypadku losowym skutkującym możliwą do zaplanowania nieobecnością na „swoich” zajęciach, za zgodą prowadzącego, i jeżeli istnieje taka możliwość techniczna (liczba studentów nie przekracza dopuszczalnej liczby studentów w pomieszczeniu i jest dostępny sprzęt komputerowy) student może uczestniczyć w zajęciach innej grupy. Podczas zajęć projektowych dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie do 14 dni po nieobecności. Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zrealizowania zadania zaplanowanego na te zajęcia.

2. Efekty uczenia się przypisane do zajęć projektowych są weryfikowane na podstawie oceny wykonanych przez studenta zadań projektowych. W trakcie zajęć projektowych student wykonuje indywidualnie zadanie zlecone przez prowadzącego. Student po wykonaniu zadania przesyła je do oceny za pośrednictwem strony kursu na platformie edukacyjnej ePW Moodle. Poszczególne zadania projektowe oceniane są w skali punktowej. Student wykonuje zadania projektowe w pracowni komputerowej w czasie przeznaczonym na te zajęcia w rozkładzie zajęć. W czasie innym niż wynika z rozkładu zajęć i poza pracownią komputerową mogą być wykonywane jedynie zadania projektowe poprawkowe lub zadania z zajęć, na których student był nieobecny. Studenci przed wykonywaniem każdego zadania projektowego zostaną poinformowani o maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania za jego wykonanie w trakcie zajęć projektowych w pracowni komputerowej i maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania za jego wykonanie poza czasem przeznaczonym na zajęcia w pracowni komputerowej lub poza pracownią komputerową. Zadania projektowe wykonywane poza czasem zajęć projektowych zgodnym z ustalonym rozkładem godzinowym można przesyłać do oceny najpóźniej 14 dni po podaniu do wiadomości wyników zaliczenia danego projektu lub 14 dni po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.

3. Liczba punktów uzyskanych przez studenta jako zaliczenie każdego zadania projektowego jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem strony kursu na platformie ePW Moodle najpóźniej 7 dni po przesłaniu projektu do oceny.

4. Student może poprawiać każde zajęcia projektowe w przypadku uzyskania niezadawalającej liczby punktów (poniżej 51% punktów możliwych do uzyskania) w terminie do 14 dni po podaniu do wiadomości wyników zaliczenia danego projektu.

5. Zajęcia projektowe mogą być prowadzone w trybie zdalnym. W takim przypadku ocena przysyłanych rozwiązań zadań projektowych jest oceną binarną. Ocena końcowa z zajęć przeprowadzonych zdalnie będzie wystawiana na podstawie kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego na ostatnich zajęciach w semestrze.

6. Zadania projektowe są realizowane przez studentów na oprogramowaniu w wersji dostępnej w pracowni komputerowej ZIChiCh. Jeżeli zadanie projektowe wykonane jest przez studenta poza pracownią komputerową na własnym sprzęcie komputerowym nieposiadanie odpowiedniej wersji oprogramowania nie stanowi podstawy do usprawiedliwienia niewykonania zadania lub jego części.

7. Ocena końcowa z zajęć jest ustalana punktowo na podstawie aktywności podczas zajęć i poprawności wykonywanych prac projektowych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ≥51% punktów możliwych do uzyskania (s). Oceny: dla s ≥ 91% ocena 5.0, dla 81% ≤ s < 91% ocena 4.5, dla 71% ≤ s < 81% ocena 4.0, dla 61% ≤ s < 71% ocena 3.5, dla 51% ≤ s < 61%, ocena 3.0, dla s < 51% ocena 2.0.

8. Łączna ocena końcowa jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOSweb lub strony kursu na platformie ePW Moodle najpóźniej 7 dni po ostatnich zajęciach w semestrze.

9. Nie przewiduje się możliwości poprawiania oceny końcowej po jej wystawieniu. Czas na poprawianie niezaliczonych zadań projektowych studenci mają w czasie trwania semestru na zasadach opisanych powyżej.

10. Powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce możliwe jest poprzez powtórne uczestnictwo w zajęciach w kolejnym semestrze, na którym te zajęcia są prowadzone.

11. Student może korzystać ze wszystkich materiałów, jakie uzna za potrzebne do realizacji zadania projektowego.

12. Nie dopuszcza się korzystania przez studentów z własnych urządzeń mobilnych i nośników danych.

13. Jeżeli podczas weryfikacji osiągania efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, przesłanie rozwiązania, którego student nie jest autorem, korzystanie przez studenta z urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje za ten projekt 0 punktów i traci prawo do jego poprawy.

14. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

15. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych zadań projektowych do końca semestru danego roku akademickiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji z prowadzącym.

16. Ze względu na zajęcia prowadzone na stanowiskach z monitorami ekranowymi studentka będąca w ciąży jest zobowiązana do poinformowania o tym kierownika przedmiotu.

Zakres tematów:

P01 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – typy danych i zasady ich wprowadzania. P02 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje logiczne. P03 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje daty. P04 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje zaokrągleń. P05 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – formatowanie niestandardowe i warunkowe. P06 Excel. Wybrane zagadnienia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – sortowanie i filtrowanie. P07 Excel. Wybrane zagadnienia zaawansowanego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW. P08 Excel. Wybrane zagadnienia zaawansowanego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje wyszukiwania i adresu. P09 Excel. Wybrane zagadnienia zaawansowanego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – funkcje tekstowe. P10. Excel. Wybrane zagadnienia zaawansowanego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – Tabele przestawne.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny z wykorzystaniem platformy Moodle ePW.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 15:35 - 17:05, sala GG-325
Małgorzata Petzel 11/11 szczegóły
2 każda sobota, 17:10 - 18:40, sala GG-325
Małgorzata Petzel 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)